<address id="rxn35"><nobr id="rxn35"><meter id="rxn35"></meter></nobr></address>

  <address id="rxn35"></address>
  <address id="rxn35"><listing id="rxn35"><menuitem id="rxn35"></menuitem></listing></address>

  <address id="rxn35"></address>

      在線咨詢

      法律法規專題

      您的位置:華律網 > 法律法規 > 民商法 > 交通事故 > 正文

      最高院道路交通事故司法解釋全文

      • 頒布單位: 最高人民法院
      • 文號: 法釋[2012]19號
      • 頒布日期:2012-11-27
      • 執行日期:2012-12-21
      • 時 效  性: 現行有效
      • 效力級別: 法律

      《最高人民法院關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》已于2012年9月17日由最高人民法院審判委員會第1556次會議通過,現予公布,自2012年12月21日起施行。

      為正確審理道路交通事故損害賠償案件,根據《中華人民共和國侵權責任法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國道路交通安全法》《中華人民共和國保險法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定,結合審判實踐,制定本解釋。


      第一章 關于主體責任的認定

      第一條 機動車發生交通事故造成損害,機動車所有人或者管理人有下列情形之一,人民法院應當認定其對損害的發生有過錯,并適用侵權責任法第四十九條的規定確定其相應的賠償責任:

      (一)知道或者應當知道機動車存在缺陷,且該缺陷是交通事故發生原因之一的;

      (二)知道或者應當知道駕駛人無駕駛資格或者未取得相應駕駛資格的;

      (三)知道或者應當知道駕駛人因飲酒、服用國家管制的精神藥品或者麻醉藥品,或者患有妨礙安全駕駛機動車的疾病等依法不能駕駛機動車的;

      (四)其它應當認定機動車所有人或者管理人有過錯的。

      第二條 未經允許駕駛他人機動車發生交通事故造成損害,當事人依照侵權責任法第四十九條的規定請求由機動車駕駛人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。機動車所有人或者管理人有過錯的,承擔相應的賠償責任,但具有侵權責任法第五十二條規定情形的除外。

      第三條 以掛靠形式從事道路運輸經營活動的機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由掛靠人和被掛靠人承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

      第四條 被多次轉讓但未辦理轉移登記的機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由最后一次轉讓并交付的受讓人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

      第五條 套牌機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求由套牌機動車的所有人或者管理人承擔賠償責任的,人民法院應予支持;被套牌機動車所有人或者管理人同意套牌的,應當與套牌機動車的所有人或者管理人承擔連帶責任。

      第六條 拼裝車、已達到報廢標準的機動車或者依法禁止行駛的其他機動車被多次轉讓,并發生交通事故造成損害,當事人請求由所有的轉讓人和受讓人承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

      第七條 接受機動車駕駛培訓的人員,在培訓活動中駕駛機動車發生交通事故造成損害,屬于該機動車一方責任,當事人請求駕駛培訓單位承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

      第八條 機動車試乘過程中發生交通事故造成試乘人損害,當事人請求提供試乘服務者承擔賠償責任的,人民法院應予支持。試乘人有過錯的,應當減輕提供試乘服務者的賠償責任。

      第九條 因道路管理維護缺陷導致機動車發生交通事故造成損害,當事人請求道路管理者承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持,但道路管理者能夠證明已按照法律、法規、規章、國家標準、行業標準或者地方標準盡到安全防護、警示等管理維護義務的除外。

      依法不得進入高速公路的車輛、行人,進入高速公路發生交通事故造成自身損害,當事人請求高速公路管理者承擔賠償責任的,適用侵權責任法第七十六條的規定。

      第十條 因在道路上堆放、傾倒、遺撒物品等妨礙通行的行為,導致交通事故造成損害,當事人請求行為人承擔賠償責任的,人民法院應予支持。道路管理者不能證明已按照法律、法規、規章、國家標準、行業標準或者地方標準盡到清理、防護、警示等義務的,應當承擔相應的賠償責任。

      第十一條 未按照法律、法規、規章或者國家標準、行業標準、地方標準的強制性規定設計、施工,致使道路存在缺陷并造成交通事故,當事人請求建設單位與施工單位承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持。

      第十二條 機動車存在產品缺陷導致交通事故造成損害,當事人請求生產者或者銷售者依照侵權責任法第五章的規定承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

      第十三條 多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,當事人請求多個侵權人承擔賠償責任的,人民法院應當區分不同情況,依照侵權責任法第十條、第十一條或者第十二條的規定,確定侵權人承擔連帶責任或者按份責任。

      第二章 關于賠償范圍的認定

      第十四條 道路交通安全法第七十六條規定的“人身傷亡”,是指機動車發生交通事故侵害被侵權人的生命權、健康權等人身權益所造成的損害,包括侵權責任法第十六條和第二十二條規定的各項損害。

      道路交通安全法第七十六條規定的“財產損失”,是指因機動車發生交通事故侵害被侵權人的財產權益所造成的損失。

      第十五條 因道路交通事故造成下列財產損失,當事人請求侵權人賠償的,人民法院應予支持:

      (一)維修被損壞車輛所支出的費用、車輛所載物品的損失、車輛施救費用;

      (二)因車輛滅失或者無法修復,為購買交通事故發生時與被損壞車輛價值相當的車輛重置費用;

      (三)依法從事貨物運輸、旅客運輸等經營性活動的車輛,因無法從事相應經營活動所產生的合理停運損失;

      (四)非經營性車輛因無法繼續使用,所產生的通常替代性交通工具的合理費用。

      第三章 關于責任承擔的認定

      第十六條 同時投保機動車第三者責任強制保險(以下簡稱“交強險”)和第三者責任商業保險(以下簡稱“商業三者險”)的機動車發生交通事故造成損害,當事人同時起訴侵權人和保險公司的,人民法院應當按照下列規則確定賠償責任:

      (一)先由承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償;

      (二)不足部分,由承保商業三者險的保險公司根據保險合同予以賠償;

      (三)仍有不足的,依照道路交通安全法和侵權責任法的相關規定由侵權人予以賠償。

      被侵權人或者其近親屬請求承保交強險的保險公司優先賠償精神損害的,人民法院應予支持。

      第十七條 投保人允許的駕駛人駕駛機動車致使投保人遭受損害,當事人請求承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持,但投保人為本車上人員的除外。

      第十八條 有下列情形之一導致第三人人身損害,當事人請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償,人民法院應予支持:

      (一)駕駛人未取得駕駛資格或者未取得相應駕駛資格的;

      (二)醉酒、服用國家管制的精神藥品或者麻醉藥品后駕駛機動車發生交通事故的;

      (三)駕駛人故意制造交通事故的。

      保險公司在賠償范圍內向侵權人主張追償權的,人民法院應予支持。追償權的訴訟時效期間自保險公司實際賠償之日起計算。

      第十九條 未依法投保交強險的機動車發生交通事故造成損害,當事人請求投保義務人在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

      投保義務人和侵權人不是同一人,當事人請求投保義務人和侵權人在交強險責任限額范圍內承擔連帶責任的,人民法院應予支持。

      第二十條 具有從事交強險業務資格的保險公司違法拒絕承保、拖延承保或者違法解除交強險合同,投保義務人在向第三人承擔賠償責任后,請求該保險公司在交強險責任限額范圍內承擔相應賠償責任的,人民法院應予支持。

      第二十一條 多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,損失超出各機動車交強險責任限額之和的,由各保險公司在各自責任限額范圍內承擔賠償責任;損失未超出各機動車交強險責任限額之和,當事人請求由各保險公司按照其責任限額與責任限額之和的比例承擔賠償責任的,人民法院應予支持。

      依法分別投保交強險的牽引車和掛車連接使用時發生交通事故造成第三人損害,當事人請求由各保險公司在各自的責任限額范圍內平均賠償的,人民法院應予支持。

      多輛機動車發生交通事故造成第三人損害,其中部分機動車未投保交強險,當事人請求先由已承保交強險的保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。保險公司就超出其應承擔的部分向未投保交強險的投保義務人或者侵權人行使追償權的,人民法院應予支持。

      第二十二條 同一交通事故的多個被侵權人同時起訴的,人民法院應當按照各被侵權人的損失比例確定交強險的賠償數額。

      第二十三條 機動車所有權在交強險合同有效期內發生變動,保險公司在交通事故發生后,以該機動車未辦理交強險合同變更手續為由主張免除賠償責任的,人民法院不予支持。

      機動車在交強險合同有效期內發生改裝、使用性質改變等導致危險程度增加的情形,發生交通事故后,當事人請求保險公司在責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

      前款情形下,保險公司另行起訴請求投保義務人按照重新核定后的保險費標準補足當期保險費的,人民法院應予支持。

      第二十四條 當事人主張交強險人身傷亡保險金請求權轉讓或者設定擔保的行為無效的,人民法院應予支持。

      第四章 關于訴訟程序的規定

      第二十五條 人民法院審理道路交通事故損害賠償案件,應當將承保交強險的保險公司列為共同被告。但該保險公司已經在交強險責任限額范圍內予以賠償且當事人無異議的除外。

      人民法院審理道路交通事故損害賠償案件,當事人請求將承保商業三者險的保險公司列為共同被告的,人民法院應予準許。

      第二十六條 被侵權人因道路交通事故死亡,無近親屬或者近親屬不明,未經法律授權的機關或者有關組織向人民法院起訴主張死亡賠償金的,人民法院不予受理。

      侵權人以已向未經法律授權的機關或者有關組織支付死亡賠償金為理由,請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院不予支持。

      被侵權人因道路交通事故死亡,無近親屬或者近親屬不明,支付被侵權人醫療費、喪葬費等合理費用的單位或者個人,請求保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償的,人民法院應予支持。

      第二十七條 公安機關交通管理部門制作的交通事故認定書,人民法院應依法審查并確認其相應的證明力,但有相反證據推翻的除外。

      第五章 關于適用范圍的規定

      第二十八條 機動車在道路以外的地方通行時引發的損害賠償案件,可以參照適用本解釋的規定。

      第二十九條 本解釋施行后尚未終審的案件,適用本解釋;本解釋施行前已經終審,當事人申請再審或者按照審判監督程序決定再審的案件,不適用本解釋。


      最高人民法院民一庭負責人就《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》答記者問

      為貫徹黨的十八大提出的五位一體的重大戰略部署,切實保障和改善民生,加快形成法治保障的社會管理體制,為全面建成小康社會提供有力的司法保障,最高人民法院根據《中華人民共和國侵權責任法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的相關規定,結合審判實踐,經審判委員會第1556次會議討論,通過了最高人民法院《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)。值此司法解釋公布之際,最高人民法院民一庭負責人就《解釋》的有關問題接受了記者的采訪。

      出臺背景

      問:最高人民法院《關于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》12月21日施行,請您談談為何要出臺該《解釋》?

      答:近年來,我國道路交通事業高速發展,機動車的保有量飛速增長,根據公安部發布的信息,截止2012年6月底,我國機動車總保有量2.33億輛,其中汽車1.14億輛,摩托車1.03億輛。全國機動車駕駛人達2.47億人,其中汽車駕駛人1.86億人。機動車保有量和駕駛人數量的飛速增長導致因交通事故引發的案件數量也大幅增加。2010年,全國公安部門接報道路交通事故案件390.6萬件,2011年達到422.4萬件。2010年全國法院一審受理的道路交通事故損害賠償案件為612596件,2011年為744570件,分別比上一年上升31.83%和21.54%,今年上半年,新受理的案件更是達到403476件,位居增幅最快的民生類案件的前列。此類案件涉及到人民群眾的基本人身財產權益,如何迅速妥當審理此類案件、及時化解矛盾、保護道路交通事故的各方參與人尤其是受害人的合法權益,是人民法院踐行為民司法的必然要求,也是最高人民法院制定《解釋》的價值基礎和現實依據。

      與此同時,隨著2004年道路交通安全法、2006年《機動車交通事故責任強制保險條例》以及2010年侵權責任法等法律、行政法規的實施,道路交通事故損害賠償案件的審理涌現出較為突出的問題:一是在責任主體及其責任范圍的判斷上,實踐中的形態多種多樣。如何根據現行法律準確認定責任主體及其責任范圍,需要統一裁判尺度。二是交強險制度的建立和商業三者險的逐步普及,致使此類案件在法律關系上具有復雜性。如何針對不同的法律關系適用相應的法律規范,需要明確裁判依據。三是結合我國的現實國情,在依法保障受害人權益的前提下,如何為相關行業及其他道路交通參與人提供必要的發展空間和行為自由,需要平衡各方利益。四是在依法保障各方當事人實體權利和訴訟權利的目標下,如何為當事人提供具有實效性的一次性訴訟糾紛解決機制、減少當事人的訴累,需要創新訴訟機制。

      針對上述問題,最高人民法院從2007年起即啟動了本《解釋》的起草工作,后因侵權責任法的制定而暫停。侵權責任法頒布實施后,根據侵權責任法的立法精神及審判實踐的要求,我們重新啟動了本《解釋》的起草工作。在起草過程中,我們認真多次聽取了全國人大法工委、國務院法制辦、公安部、交通運輸部、保監會、農業部、各級人民法院以及相關專家學者的意見。由于該《解釋》涉及到基本的民生問題,涉及到人民群眾的日常生活,為集思廣益,我們于2012年3月21日至4月21日通過《人民法院報》和中國法院網向全社會公開征求意見。征求意見過程中,共收到社會各界人士提出的意見建議600余件,在總結、歸納、吸收這些意見的基礎上,經過最高人民法院審判委員會認真討論、仔細研究,最終于2012年9月17日第1556次會議通過了本《解釋》。

      確定責任主體依據的原則和精神

      問:我們注意到,本《解釋》首先對道路交通事故的責任主體做出了規定,在確定相關的責任主體時,《解釋》依據了什么樣的原則和精神?

      答:責任主體的確定是道路交通事故損害賠償案件的重中之重,它不僅涉及到由誰承擔侵權責任、受害人的損害由誰賠償、能否得到賠償的問題,還關系到侵權責任法有效制裁侵權行為、預防交通事故發生這一功能能否實現的問題。因此,這是《解釋》要解決的核心問題之一。在侵權責任主體的確定規則上,我們主要依據了以下原則和精神:一是根據侵權責任法第四十九條、第五十條的規定,原則上由機動車的運行支配和運行利益的享有者承擔責任,由所有人或管理人承擔過錯責任。這主要針對借用、租賃、轉讓、非盜搶等情形下擅自駕駛他人機動車發生交通事故的場合。所有人或管理人的過錯主要表現為對機動車安全、技術性能的疏于維護、對使用人駕駛資質和駕駛能力的疏于注意等情形。二是根據侵權責任法第五十一條的規定,針對一系列違法情形下的機動車的所有人或管理人,從加大對受害人的保護、減少交通事故的發生風險、制裁違法行為的角度,規定由相關范圍內的違法行為人承擔連帶責任,例如套牌車、拼裝車、報廢車等情形下的責任主體的確定規則。三是以侵權責任法其他章節的規定為法律依據,對道路交通事故發生的原因作出區分,以相關主體所負擔的法定注意義務為基本的判斷因素,確定多因一果情形下的責任主體。例如道路管理、維護缺陷導致交通事故的責任主體的認定,道路設計、維護缺陷導致交通事故的責任主體的確定規則等。

      總而言之,在道路交通事故責任主體的確定方面,《解釋》緊緊圍繞侵權責任法的填補損失功能、制裁功能、預防功能等立法目的,合理妥當地確定相關的責任主體。

      掛靠經營的機動車發生交通事故責任主體的確定

      問:當前,以掛靠形式從事道路運輸經營活動的情形比較常見,在不少地方甚至比較普遍,請問《解釋》對這種機動車發生交通事故的責任主體和責任形態是如何規定的?

      答:以掛靠形式從事運輸經營活動的情形在現實中確實比較普遍。其主要特征是,掛靠人為了滿足車輛運輸經營管理上的需要,將自己出資購買的機動車掛靠于某個具有運輸經營權的企業,由該企業為掛靠車主代辦各種法律手續,并以該企業的名義對外進行運輸經營。以掛靠形式進行運輸經營,在實踐中產生了較多的弊端,一是違反了《道路運輸條例》等行政法規的規定,使國家通過運輸經營許可證的形式加強安全管理、規范市場經營秩序的管理目的落空。二是以掛靠形式從事運輸經營的機動車,被掛靠企業有經營之名而無經營之實,疏于對駕駛人員的培訓、疏于對機動車運行安全的管理,極大地增加了道路交通的安全隱患,對于其他道路交通參與人的人身財產權益造成了較大的風險。三是掛靠經營方式下,掛靠人的資力往往比較薄弱,從而導致交通事故發生后,受害人難以得到及時、充分的賠償,權益難以得到保護,引發諸多社會矛盾。

      基于上述理由,我們認為,有必要從侵權責任的角度明確掛靠經營的機動車發生交通事故的責任主體。《解釋》明確規定,以掛靠形式從事運輸經營的機動車發生交通事故后,由掛靠人與被掛靠人承擔連帶責任。這主要基于以下考慮:首先,以被掛靠人的經營許可證和名義從事運輸經營,無論是對交易相對人還是對不特定的道路交通參與人而言,都使他們產生了一種信賴,信賴以此經營許可證和名義從事經營的人具有一定資力、具備一定的安全生產條件。其次,機動車運輸經營活動屬于一種高度危險活動,依據侵權責任法及其理論,開啟某種危險、從某種危險活動中獲取利益的主體應當承擔相應的責任,而被掛靠人恰恰從掛靠經營活動中獲得了利益,有時甚至是巨大的利益。再次,被掛靠人不承擔責任或者承擔較小的責任,會縱容掛靠這種違反運輸管理秩序、違反交通管理法規的行為,規定被掛靠人承擔連帶責任有利于以私法的手段實現公法目的,維護法律體系的統一性。最后,從侵權責任法關于責任主體和連帶責任的規定來看,侵權責任法更加關注對違法行為的制裁、更加注重對受害人權益的保護,因此,規定由掛靠人和被掛靠人承擔連帶責任也符合侵權責任法的立法精神。

      套牌車、拼裝車、報廢車發生交通事故責任主體的確定

      問:從我國目前道路交通的現實來看,套牌車、拼裝車、報廢車等機動車違法上路行駛的情形仍屢見不鮮,也為道路交通參與人的人身財產權益造成了極大的危險,帶來了極大的危害,《解釋》對這些問題是如何歸責的?

      答:從我們掌握的情況看,隨著公安交通管理部門以及其他職能部門加大管理力度和處罰力度,套牌車、拼裝車、報廢車等違法機動車上路行駛的情形在逐步減少。但是不可否認,由于我國的機動車保有量大、各地情形千差萬別,因此,這些違法情形仍十分常見。因此,有必要從民事損害賠償的角度,對相關的責任主體予以明確。

      《解釋》對套牌車、拼裝車或者已達到報廢標準的機動車發生交通事故造成損害的責任主體分別做出了規定。套牌車產生的主要原因是套牌行為人為了逃避相關的稅費和規避公安交通管理部門的監管、處罰。在形式上,主要表現為兩種形式,一種是被套牌一方是被侵權人,在他不知道的情形下被他人套牌。此時的被套牌一方也是受害人。發生交通事故后,自然應當由套牌的行為人即套牌車的所有人或管理人承擔侵權責任。另外一種則是被套牌一方同意他人套牌。對于后一種情形,綜合考慮套牌一方和被套牌一方行為的違法性、所造成的危險及其程度等因素,《解釋》規定,發生交通事故后的損害賠償責任由兩者承擔連帶責任。

      關于拼裝車、已達到報廢標準的機動車發生交通事故后的損害賠償責任,侵權責任法第五十一條已經明確規定由轉讓人和受讓人承擔連帶責任。但是,現實中,更多的情形是,發生交通事故時,肇事的拼裝車、報廢車已經經過多次轉讓,此時,責任主體應當如何確定,需要根據侵權責任法第五十一條的規定予以明確。我們認為,轉讓、運行拼裝車、報廢車違反了道路交通安全法的規定,給道路交通安全造成了極大的危害,嚴重威脅到道路交通參與人的人身財產安全,因此應當由所有的轉讓人和受讓人承擔連帶責任。這不僅是侵權責任法填補損害功能的要求,更是貫徹道路交通安全法和侵權責任法的當然結論。

      關于損害賠償范圍的細化規定

      問:侵權責任法關于損害賠償的范圍雖然有所規定,但仍然是訴訟中爭議較多的問題,《解釋》針對交通事故損害賠償的范圍有無更為細化的規定?

      答:侵權責任法第十六條、第十八條、第十九條、第二十條和第二十二條等,對侵害他人人身財產權益的賠償范圍作出了原則性的規定。但是,在道路交通事故損害賠償案件中,仍然需要就若干問題做出進一步明確的規定。一是道路交通安全法第七十六條規定的“人身傷亡”和“財產損失”是依據何種標準劃分的,而這種劃分標準是確定道路交通事故損害賠償范圍的前提性問題;二是依據此種劃分標準,精神損害賠償應當歸屬于何種損失范圍之內,以及精神損害賠償是否應當在交強險中賠償以及在交強險中的賠償次序問題;三是財產損失在實踐中包括哪些具體損失類型以及財產損失在交強險中的賠償范圍問題。圍繞上述問題,《解釋》主要考慮了兩個方面的因素,一是要重視對人身損害的賠償,這不僅是生命權、健康權等人身權益在法律體系和權利結構上的優先性所決定的,更是司法保障民生的具體體現;二是在此前提下,應當注意賠償范圍與道路交通參與人行為自由的平衡,賠償范圍如果過大,會造成道路交通的各方參與人負擔過重,限制了其行為自由。

      依據道路交通安全法以及侵權責任法的相關規定,《解釋》對上述問題做出了解釋性規定,明確道路交通安全法中,“人身傷亡”和“財產損失”的劃分是以道路交通事故所侵害的客體為標準的:侵害被侵權人的生命權、健康權等人身權益所造成的損害,為“人身傷亡”;侵害被侵權人的財產權益所造成的損失,為“財產損失”。依據該解釋性規定,審判實踐中多有爭議的“人身傷亡”是否包括醫療費、精神損害等損失的問題就迎刃而解。相應地,根據道路交通安全法第七十六條的規定,我國目前的交強險也應當賠償精神損害,且精神損害在交強險中的賠償次序應由被侵權人來選擇。如果被侵權人選擇交強險優先賠償精神損害的,人民法院應予支持。應當說,如此規定,一方面準確貫徹了道路交通安全法和侵權責任法的立法宗旨,另一方面更加強調了交強險對人身權益的保障功能,符合交強險的功能定位。

      在財產損失的范圍上,就我國目前的道路交通狀況、事故率乃至人們的道路交通安全意識來看,賠償范圍應當主要限于必要的、典型的損失類型,否則容易導致道路交通各方參與人的負擔過重。因此,《解釋》明確規定,財產損失的范圍包括車輛的修理費用、物品損失、施救費用、重置費用以及經營性車輛的停運損失和非經營性車輛使用中斷的損失。

      區分強制險和商業險功能,劃分侵權責任與保險責任范圍

      問:正如您前面所談到的,由于交強險制度的建立和商業三者險的逐步普及,道路交通事故損害賠償案件的法律關系呈現出復雜性,在統一裁判依據的問題上,《解釋》作出了怎樣的規定?

      答:確實如此,由于保險制度的介入,相較于其他侵權案件來說,道路交通事故損害賠償案件的法律關系更為復雜,在裁判依據上需要統一和明確。解決這個問題,需要辨明交強險與商業險各自的功能定位。在司法解釋起草過程中,關于交強險的功能及其與侵權責任的關系曾引起過激烈討論。在聽取各方不同意見的基礎上,《解釋》所采納的基本原則是,依據道路交通安全法第七十六條的規定,我國的交強險制度更加強調交強險的基本保障功能,更為重視對受害人損失的填補功能,相應地,交強險在其責任限額范圍內與侵權責任在一定程度上相互分離。因此,發生交通事故后,應當首先由交強險在其責任限額范圍內(包括分項限額)予以賠償。

      與交強險相對應,商業三者險是機動車的所有人或管理人為了分散因機動車運行所可能導致的侵權責任而購買的保險,在功能上,該保險更加注重對機動車所有人或管理人風險的分散,與交強險不能等同視之。同時,我國的商業三者險是以交強險賠償之后,被保險人依法應當承擔的侵權責任為保險標的的,因此,商業三者險所形成的法律關系,就必須以保險法和商業三者險合同為基本的裁判依據。所以,《解釋》明確規定了實體上的處理順序,即在確定交強險保險公司的賠償責任之后,再確定侵權人(被保險人)依法應當承擔的侵權責任,然后根據商業三者險合同的約定和保險法的相關規定確定商業三者險保險公司的賠償范圍。最后,再由侵權人依照侵權責任法的相關規定承擔剩余的侵權責任。

      應當說,《解釋》關于這一問題的規定,區分了強制險和商業險的功能,劃分了侵權責任與保險責任的范圍,具有統一裁判依據的重要作用。

      未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔

      問:近年來,一些道路交通事故損害賠償案件之所以引起社會的廣泛關注,其中一個重要的原因是,這些案件中,機動車的所有人或管理人未投保交強險,導致本可通過交強險分散的賠償責任全部由侵權人承擔。那么,對于未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題,《解釋》是否做出了回應?

      答:交強險自2006年實施以來,投保率逐年增加。根據中國保監會提供的統計數字,2008年,機動車投保率為40.8%,汽車投保率為67.6%;2009年,機動車投保率為45.6%,汽車投保率為73.5%;2010年,機動車投保率為49.0%,汽車投保率為78.9%;2011年,機動車投保率為50.6%,汽車投保率為81.1%。從上述數據來看,我國機動車的投保率雖然逐年上升,但仍有相當比例的機動車未投保交強險。在審判實踐中,就導致一個較為突出的問題,即未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題。

      就此問題,《解釋》規定,未依法投保交強險的機動車發生交通事故造成損害,投保義務人應當先替代交強險保險公司的地位在交強險責任限額范圍內對第三人予以賠償,超出該范圍之外的損失,再按照侵權責任法的規定承擔侵權責任。該規定主要基于以下理由:第一,如前所述,依據道路交通安全法的規定,交強險在一定范圍內與侵權責任分離,導致交強險的賠償范圍并非以侵權責任的成立及其范圍為主要依據,即使在遵守交強險分項責任限額的前提下也是如此。這就說明,投保交強險的機動車導致第三人遭受損害,在賠償范圍上,第三人所得到的賠償要比未投保交強險情形下直接按照侵權責任規則處理所獲得的賠償要多,有的時候甚至多很多。這就為未投保交強險的機動車發生交通事故的責任承擔問題作出專門規定奠定了現實基礎。第二,道路交通安全法、機動車交通事故責任強制保險條例明確規定機動車的所有人或管理人應當依法投保交強險,這些法律、行政法規的規定具有強烈的保護不特定第三人的立法目的。投保義務人未投保交強險的行為顯然違反了以保護他人為目的的法律,因而具有顯著的違法性。第三,投保義務人未投保交強險的行為侵害了第三人從交強險中獲得賠償的利益,該利益屬于侵權責任法的保護范圍。

      實踐中,還有一個較為突出的問題是,投保義務人和實際駕駛人不一致的情形下,交強險責任限額范圍內的賠償責任如何承擔?《解釋》對此也予以了明確,即由投保義務人和實際駕駛人在交強險責任限額范圍內承擔連帶責任,超出責任限額范圍之外的部分,再依照侵權責任法的規定確定賠償責任。之所以如此規定,主要原因在于,根據道路交通安全法的規定,駕駛人駕駛機動車有注意交強險標志的義務、未放置保險標志的機動車不能上路行駛,所以,實際駕駛人和投保義務人都存在違法行為。發生交通事故后,第三人不能從交強險中獲得賠償的損失是由投保義務人與實際駕駛人共同造成的。因此,投保義務人與實際駕駛人應在交強險責任限額范圍內對第三人承擔連帶賠償責任。

      《解釋》關于未投保交強險的責任承擔的規定,符合侵權責任法的規定及其理論,也是對審判實務的經驗總結。在社會效果上,該規定一方面充分保護了受害人(第三人)的合法權益,另一方面,也有利于通過私法的手段促使投保義務人積極履行交強險的投保、續保義務,有利于駕駛人切實承擔交通法律法規所規定的注意義務,有力地促進道路交通秩序的良性發展。

      醉酒駕駛、無證駕駛或吸毒后駕駛等違法情形下交強險保險公司的賠償責任

      問:《解釋》征求意見稿關于醉酒駕駛、無證駕駛等情形下,交強險的保險公司應當承擔賠償責任的規定,在征求意見過程中曾引起過爭論,《解釋》關于這個問題的規定是否發生了變化?

      答:關于醉酒駕駛、無證駕駛、吸毒后駕駛以及被保險人故意制造交通事故的幾種違法情形,發生交通事故后交強險保險公司的責任和侵權人的責任如何承擔,在實踐中存在爭議。《解釋》征求意見過程中,有觀點認為,這幾種違法情形下保險公司不應當承擔交強險的賠償責任,否則就放縱了此類違法行為,不利于制裁侵權人,不利于提高駕駛人的注意義務。

      《解釋》未采納這種觀點,原因在于:第一,如前所述,交強險的首要功能在于對受害人的保護,因而具有安定社會的功能,而侵權人風險分散的功能則居于次要地位。因此,這些違法情形下保險公司對第三人承擔賠償責任,符合交強險制度的目的。在此意義上,前述觀點未能準確把握我國交強險的功能定位。第二,保險公司承擔賠償責任后可以向侵權人追償,并不會造成放縱違法行為人的后果。并且,保險公司的追償能力與受害人相比,顯然處于更有利的地位。更有利于實現制裁違法行為的目的。第三,由保險公司先行賠償、再對侵權人追償的處理方式更有利于實現交強險保護受害人權益、填補受害人損失的功能。如果此類違法情形下,交強險保險公司不承擔賠償責任,則顯然受害人權益的保護在不少場合將難以實現。第四,道路交通安全法第七十六條規定,機動車發生交通事故后,先由交強險的保險公司在交強險責任限額范圍內予以賠償,并未將這些違法情形排除在外。第四,機動車交通事故責任強制保險條例第二十二條雖然規定了醉酒駕駛、無證駕駛、機動車被盜搶期間肇事、被保險人故意制造交通事故等幾種違法情形下交強險保險公司僅墊付搶救費用且不賠償財產損失,但侵權責任法并未完全采納該觀點,該法第五十二條僅規定機動車被盜搶期間發生交通事故的,交強險保險公司可以免除賠償責任,只承擔墊付搶救費用的責任。這說明,侵權責任法對于其他幾種情形的評價與對機動車被盜搶期間發生交通事故情形的評價有所不同,這也是《解釋》關于這個問題規定的主要法律基礎。第五,從其他國家或地區的立法及實踐來看,例如德國、日本、韓國以及我國臺灣地區等,都采納了交強險保險公司在此類情形下先承擔賠償責任,再向侵權人追償的處理思路。

      基于上述理由,《解釋》規定,在醉酒駕駛、無證駕駛或吸毒后駕駛以及被保險人故意制造交通事故等幾種違法情形下,交強險保險公司仍應當在其責任限額范圍內承擔賠償責任,保險公司賠償后有權向侵權人追償。但是,考慮到人身損害問題在實踐中更為突出以及交強險所承擔的基本保障功能等因素,《解釋》將該規則的適用限制在“人身損害”的范圍之內。

      交強險保險公司的訴訟地位

      問:我們注意到,人民法院在審理道路交通事故損害賠償案件時,關于交強險保險公司的地位,實踐中的做法并不統一,有的將保險公司作為共同被告,有的作為第三人,《解釋》在這個問題上是如何規定的?

      答:關于道路交通事故的訴訟機制問題,前面已經提到,這也是《解釋》起草過程中的核心問題之一。《解釋》關于訴訟機制的基本目標是,在依法保障各方當事人實體權利和訴訟權利的前提下,為當事人提供具有實效性的一次性訴訟糾紛解決機制,減少當事人的訴累。

      依據上述目標,《解釋》規定,道路交通事故損害賠償案件中,交強險保險公司作為應當追加的被告參加訴訟,但如果保險公司已經作出賠償且當事人無異議的除外。作出這一規定,主要基于以下理由:第一,道路交通安全法第七十六條規定的第三人(受害人)對保險公司享有的直接請求權,決定了保險公司可以作為被告。第二,道路交通事故損害賠償案件的實體法律關系決定了應當將交強險保險公司作為共同被告。道路交通事故損害賠償案件中,可能并存三種法律關系,即第三人(受害人)與保險公司之間的保險金請求關系、第三人(受害人)基于侵權責任與侵權人之間的損害賠償關系以及侵權人(被保險人)對受害人作出賠償后被保險人與保險人的保險金請求關系。雖然從實體法律關系的角度看,第三人(受害人)對保險公司或侵權人(被保險人)的請求權可分別行使,但是在進入訴訟這一特定的場景之下,將會發生如下問題:首先,機動車是交通事故發生的參與方或原因之一,這一要件事實既是保險公司承擔賠償責任的要件事實,也是侵權人承擔侵權責任的要件事實。在訴訟中,人民法院就該要件事實的認定,存在合一確定之必要。其次,由于侵權責任是在交強險賠償之后才確定,如果不追加保險公司作為共同被告,侵權人侵權責任的范圍即無法準確認定。再次,如果不追加保險公司,在侵權人(被保險人)另行起訴保險公司的后訴中,被保險機動車是否為交通事故的參與方或原因之一仍然是重要的爭點之一,由于保險公司未參與前訴的訴訟程序,其訴訟權利也難以得到保障。第四,將交強險保險公司作為共同被告不會造成訴訟過分遲延。依據現在的技術條件,查明事故參與方機動車投保交強險的情況很容易實現,并且,客觀上,侵權人的侵權責任被保險公司所分擔,因訴訟引發的抵觸情緒、因賠償數額較大的畏難情緒會在一定程度上降低,也有利于訴訟的推進。所以,將交強險保險公司作為應當追加的共同被告有利于訴訟的迅速進行,不會造成訴訟的過分遲延。

      商業三者險保險公司的訴訟地位

      問:近年來,道路交通事故損害賠償案件中,人民群眾反映較為普遍的問題之一是訴訟程序過于繁復,受害人要獲得損害賠償,往往需要先起訴侵權人和交強險保險公司,再由受害人或被保險人另案起訴商業三者險的保險公司,訴訟成本較高。請問《解釋》在訴訟程序上有無新的規定?

      答:對于這個問題,《解釋》起草過程中給予了重點關注,并反復研究討論后,最終規定,同時投保商業三者險的,如當事人請求,人民法院應當將商業三者險的保險公司列為共同被告。該規定主要基于以下理由:一是一次性解決糾紛、減少當事人訴累的需要。司法實踐中,就受害人的損失填補問題,往往需要受害人先起訴交強險保險公司和侵權人,該訴訟確定交強險的賠償范圍和侵權人的賠償范圍后,再由被保險人(侵權人)另行起訴商業三者險保險公司,就交強險賠償范圍之外的侵權責任部分請求商業三者險保險公司賠償,此種處理模式顯然增加了當事人的訴訟負擔,將一個訴訟能夠解決的受害人的損失填補問題分為兩個訴訟解決,徒增訴累。二是商業險保險合同是以交強險賠償范圍之外的賠償責任為保險標的,換言之,只有交強險的賠償范圍確定,商業三者險的賠償范圍才確定,交強險保險公司的賠付責任和商業三者險保險公司的賠付責任具有較為緊密的關聯性。在實踐中,多數機動車的交強險和商業三者險是在一個保險公司投保,此種情形下,兩者的關聯性更為密切。并且,在案件審理過程中遵循交強險先賠償、再根據侵權責任和商業三者險合同確定保險公司的賠償責任,最后確定侵權人自己承擔的賠償責任這一順序,并不會出現法律關系過于復雜、案件難以處理、訴訟過分遲延的情況。三是根據保險法第六十五條的規定,商業三者險中的第三者在被保險人怠于請求保險金時有直接請求權。這里的“怠于”,在受害人已經起訴請求賠償而被保險人尚未請求商業三者險保險公司賠償的情況下,被保險人即處于懈怠狀態。因此,將商業三者險合并審理符合保險法的規定。四是合并審理有利于避免就相同爭點重復審理,提高訴訟效率。在商業三者險合同糾紛中,保險公司往往需要根據具體情況就侵權人(被保險人)是否承擔責任、承擔責任的范圍提出異議、行使相應的抗辯權,從而導致在商業三者險合同糾紛中,審理法院大多需要就侵權責任的范圍等問題作出判斷,容易造成就相同爭點重復審理的現象。另一方面,商業三者險的保險公司進入同一訴訟,也有利于其在該訴訟中行使合同上的抗辯權。

      當然,需要注意的是,將商業三者險保險公司作為共同被告一并處理,需要注意兩個方面的問題:一是實體法律關系上,應當依據保險法和保險合同的約定認定當事人的權利義務,這一點與交強險存在較大的差別;二是在訴訟程序上,應當特別注意保障商業三者險保險公司的訴訟權利。商業三者險保險公司一方面在侵權責任的成立與范圍、在交強險保險公司的賠償范圍等問題上與侵權人存有共同的訴訟利益,另一方面,商業三者險保險公司與侵權人(被保險人)之間也存在利益沖突,即商業三者險保險公司有權依據保險合同的約定對侵權人(被保險人)行使相應的合同權利,例如抗辯權等,兩者之間還存在著對立關系。因此,人民法院在合并處理商業三者險糾紛的程序中,應當高度重視商業三者險保險公司基于合同的實體權利,并給予這些實體權利在訴訟中的程序保障。

      就此訴訟機制來看,我們認為,既能保障各方當事人的實體權利和程序權利,又能實現糾紛的一次性解決,減少訴訟成本,體現了便民、利民原則。

      備注:

      本條例生效時間為:2012.12.21,截至2019年仍然有效

      最近更新:2018.10.16

      豹赢彩票 www.68993225.com bm1396.cc www.hy6937.com www.12345602.cc www.gm41.com www.vns6606.com www.ty66.com www.568000.com 83377f.com hg7033.cc 3510.com www.c6635.net kxmapp555.com 65786578.net g1429.com 444000vvv.com 78782325.com 1484vip.com nn500d.com 78116655.com 0099066.com hg95950.com www.959551.com www.16878b.com www.1122800.com www.7415z.com www.hg8pp.com www.758567g.com 2012.com www.46678.com kk00558.com r86226.com hwcp2222.com www.zun371.com 2127ff.com 4541i.com hg218.com www.186126.com www.928621.com www.g32031.com www.4196y.com www.472707.com www.222c7.cc www.29277b.com www.yl61332.com www.a22.com www.rb568.com www.875808.com www.8768011.com www.0860y.com 500000419.com 228888g.com 59889t.com 2506y.com 11228331.com www.50999u.com www.00772f.com www.mgm868007.com www.bjd999.com www.hg0658.com www.6882f.com www.7830p.com www.ra222.com 23233e.com 5001w.com www.fed888.com www.234374.com 667766l.com 5309d.com 4018l.com 2776l.com 11.sb www.55ckb.com www.5446q.com www.844218.com www.hg8145.com www.c32126.cc www.xpj1938.com www.7830l.com www.tyc600.com www.1xinhao.com www.pj7666.com www.y73333.com www.65866.com www.hg9765.com www.255251.com www.338830.com www.hg9334.com o4255.com www.cp3.xyz www.621481.com www.2632l.com www.05088.com www.9895z.com www.4107g.com 8159x.cc k83377.com 518cp00.com 55818p.com 2934x.com bbbb.AG www.cc4625.com www.blr8844.com www.993957.com www.70669c.com www.630901.com www.81608v.com www.ct8855.com www.550134.com 4997.com www.kima99.net 44vv8331.com www.66ffg.com www.55070v.com www.sb84.com www.56730.com www.hg77701.com www.c773776.com www.930xj.com www.205883.com 33567u.com 91019r.net 4022e.com 8905.com www.115527n.com www.5091f.com www.33678aa.com www.123f4.com www.bet365609.com www.hg8069.com www.7415w.com www.93gj.com b5313.com 214sj.com 9902666.com 239086.com 8790t.com 2698d.com m67890.com 222v22.com 51133ccc.com www.239872.com www.4400ra8.com www.g83377.com www.5958127.com www.4923y.com www.495.com www.28850.com www.0270l.com www.855312.com tyc1516.com 33kbk.com 58802w.com www.9990257.com www.sscb88.cc www.52303f.com www.66ffo.com yyytyc.com 7141kk.com 33115d.com 667766s.com ff7742.com e7742.com 0033b.cc www.91779h.com www.91954.com bb888877.com www.135520d.com www.3844d.com www.c155d.com www.bwinyz50.com www.027107.com 4997i.com vip66658.com www.xn339.com www.hg9509.com www.s9478.com www.255783.com www.p3410.com www.63500.cc nn500n.com 61324466.com www.68365d.com www.ch8900.com 33115uu.com 86811pp.com 500000996.com www.wnsr800.com www.t32939.com www.wo41.com 15a39.net www.2078x.com www.hg4284.com www.8967s.com www.55676n.com www.44458c.com www.c4526.com www.338081.com 8827ttt.com www.888746.com www.c559.com www.401271.com 4270nn.com 1253-9.com 77662007.com www.44455508.com www.3775d.com www.6832m.com www.652699.com www.33063.cc 2643f.com 4018t.com 11163399.com www.63606h.com www.if57.com 9435.cc www.tk446.com www.11kj.com www.177542.com jszg2.com 2629.com www.pj56a.com www.925073.com 6033n.com 4541i.com www.hg7857.com www.42842808.com 2349013.com ww3189.com www.h11666.com www.175702.com www.56588.com www.139670.com 6118z.com www.1869o.com www.3350.com www.755740.com lh66k.com www.66930000.com www.c1379.com 773838.com 9949a.com www.38138i.com www.50788k.com 3202q.com 86811o.com www.448965.com www.7920u.com www.2934x.com x86006.com dz829.com www.343478.com www.9818s.cc 4255l.com www.365uu6.com www.56730.cc 8722aaaa.com www.gssuu168.com www.66376u.com 22204066.com www.851895.com 5003com 3668yh.com www.b8cp.com 459.com 97799p.com www.006357.com www.ya018.com 188qq.com 2127v.com www.kb9988.com www.4446ggg.com www.lqc6.com zhcpgg.com www.57800h.com www.04czj.com www4165.com www.282555b.com www.21202r.com 3844z.com 8030t.com www.i94600.com www.43131o.com 67890rrr.com www.2566y8.com www.106267.com 1294x.com www.a7892904.com www.560723.com 3775m.com www.3643x.com www.99677h.com cc4675.com www.29886v.com www.abc3588.com ycl888.com www.995l.net 346892.com www.61789j.com www.85155.com 7799833.com 2595q.com www.rycp167.com www.87gcw.com 3233yl.com www.4972qq.com www.89386d.com www.193522.com r99345.am www.j4042.com www.178339.com hg91778.com www.caipiao88e.com www.ck6587.com 00048e.com www.92518.com www.388634.com 50099l.com www.4196o.com www.806292.com 13658dz.com www.2222k0.com P35k.com feicai0412.com 667766d.com www.js79900.com www.626747.com ole7o.cn www.8yw.net www.982570.com jj3405.com www.4719aa.com www.589196.com 22883v.com www.4809n.com www.33987.com www.80065f.com 20779999.com www.77803x.com cc3189.com www.37090000.com shen6600.com www.6666y.cc www.8885766.com www.7782b.com 59599o.com www.am0677.com www.871828.com ee2205.com www.hg0056.com www.35898b.com 992222l.com www.842211.com www.510570.com feicai0482.com www.win1239.com 15g4.net www.9464004.com 2349013.com www.33189.com www.342177.com blh0011.com www.6405pj04.com 8159bbb.cc www.jgj230230.com 22bb8332.com www.85857.com www.669zf.com v15666.com www.1754c.com js567567.com www.52072h.com 3189j.com www.23545.com www.bj399.com 28839n.com www.vns7828.com www.8499a.com 518cp99.com www.323195.com 365vip600.cc www.3978l.com 3404b.cc www.60007l.com 22299oo.com www.27363g.com aobo43.com www.xx9090.com www.788572.com 4109.com www.43818t.com 4541l.com www.467233.com www.911059.com www.7720n.com www.284488.com www.7788076.com www.36788s.com 61322299.com www.422626.com 32126r.net www.4483066.com 084939.com www.rycp159.com 45939904.com www.900122.com P35k.com 5350r.com www.660011xl.com 8040.am www.322511.com www.178352.com www.j8998.com www.202901.com 4066gg.com www.5484e.com 4138004.com www.89777j.com 4022j.com www.84499s.com blr969.com www.00773l.com v96.com www.162288.cc 55984v.com www.6834j.com www.995773.com 20160913.vip 34311.com www.jinsha88.net 2019o.cc 51133c.com www.zte444.com 159666328.com www.7893w31.com 728055.com www.wi9999.com www.yh0999.com www.756202.com 3078w.com www.686pp.com www.6491s.com www.50080y.com 8xh.vip www.3775u.com 22ii8332.com www.659477.com www.087087.com www.810619.com www.53532.com www.399150.com www.10052233.com 4310.com www.0014p.com 2324.com www.371931.com www.006084.com www.821619.com 8850.cc www.695suncity.com www.347177.com www.vns95500.net 55323i.com www.dy910.com 7240y.com www.32031w.com d6688.com www.1596f.com hy814.com www.ejylc18.com 0208pp.com www.js27666.com 3559iiii.com www.662358.com www.858822.com 63305v.com www.sportsinfo8.net 8988m.com u4212.com www.jgj230230.com 15856v.com www.twcp05.com 670916.com www.5146z9.com 00773k.com www.68689z.com 176939.com www.50080c.com 4997w.com www.5484f.com www.xpj3398.com www.701775.com www.3643p.com www.550421.com www.4107e.com yyh910.com www.bet63i.com bs78911.com www.50732s.com 2997704.com www.33112t.com chachong8.com 06006y.com www.661666.com h4255.com www.vnsr4567.com www.vns9938.com 3089c.com www.502000.com www.55060h.com 22571333.com www.596081.com www.pj3098.com 297555.com www.2kkj.com 1077iii.com www.372839.com www.995h.net 3405c.com www.jsc044.com vv9798.com www.377034.com www.tyc797.com am2984.com www.271998.com 68742.com www.js16288.com tyc9891.com www.770802.com bet99336.com 7811c.com www.87708.vip www.6033t.com www.755901.com www.hg0198.com j15gg.com www.2997779.com 3662k.com www.29699.com www.pj2212.com 15856a.com www.ylylc05.com www.9199sun.com 1389ff.com www.yz7704.com 131b.net 1389nn.com www.j83377.com baliren185.com www.606920.com www.58665q.com www.84499d.com feicai0812.com www.un222.com www.500pt.com www.2646x.com 76548.com www.4078q.com 22uu8332.com kkk5657.com www.898418.com www.799msc.com 35856app.com www.5441m.com www.6033u.com 656992.com www.685029.com pjfujian.com www.wcp8008.com www.xxk6386.com y01234.com www.00773f.com 4340x.com www.22030.cc www.1466k.com yh888c.com www.177534.com www.dsn96.net 76744.com www.210955.com www.4058ff.com www.8494z.com 15856c.com www.29277s.com www.pj8819.com 1813p.com www.369410.com 4461z.com www.375793.com www.8967l.com wns1.net sj7377.com 7772006.com www.333999qipai.com www.c4737.com 4270qq.com www.70203d.cc www.635444.com c86226.com j1506.com www.55676q.com www.4938k.com 3844gg.com www.44ckb.com www.808888n.com www.85770m.com u4212.com www.691071.com www.9737tt.com 5446y.com 88021ee.com www.1477w.com www.dz2899.com 22556d.com 55818d.com www.3691a.com www.alpk00.com 5856ggg.com 7893900.com www.50pay.cc www.9155e.cc www.158cp.com www.bsd9999.com www.033033i.com 9339999s.com 78666c.com www.126kc.com www.3032hh.com www.amh008.com 131eee.net nf6655.com www.954321x.com www.492049.com vv9798.com rbbet.com www.627868.com www.38775kk.com www.0904xpj.com 891567.com www.9996ss.com fll8.in 1591kkk.com 3089a.com www.5856858.com www.xglh688.com vv3189.com 666365.bet 12274411.com 723012.com www.6969a.cc www.00clf.com 138cpwz.com 777p1.cc amjs9944.com www.178726.com www.66653q.com www.472701.com www.333133x.com 4022v.com 887766.com www.5522p.cc www.cp994.com www.5981k.com www.4759aa.com 9999hd.com 878365jj.com 6137b.net www.igcp4.com www.xb8822.com www.js906.com 6220.com www.48080c.com www.23636e.com f423.com www.1178058.com www.hg2168.com www.cjcp345.com www.771501.com www.18czj.com www.dfs788.com www.946277.com www.0000wnsr.com 3651111111.com www.26163r.com www.66h6.com www.4996sp.com www.yh400000.com www.C63.COM? www.115527z.com www.ywcp999.com www.56733n.com 3807c.com www.308388.com www.36589999.com www.76520x.com www.ag3377.com www.16602i.com www.09569r.com 50099h.com 3215888.com www.348577.com www.0601e.com www.7793a.com www.1495s6.com 22296uu.com t444c.com pj3333.com 6hcc22.com www.811310.com www.68365r.com www.dd9988.com www.hg5001.com 56988u.com www.912193.com www.998855q.com www.70777.com 3685z.com 1422.com 3136mm.com 00773q.com 9822.bz www.623660.com www.5860x.com 0166556.com www.890751.com www.1869k.com 00xx8331.com www.ceo2018.com 2334vip9.com www.ylhg9898.com www.cheng777.com www.vn888456.com www.3416v.com www.ya2019s.com www.1434e.com www.pj88i.com www.9737vv.com www.8806132.com www.70060000.com www.klcp88.com 2649ee.com www.411515.com www.yi695.com www.9155e.com www.630950.com www.bet63p.com www.661666.com www.87680w.com www.pjbet333.com www.hqr77.com www.402115.com www.20326.com 4812222.com www.1117xj.com 87665h.com qjdy003.com act88.cc www.22334100.com www.81608u.com www.4809u.com www.js89a.vip www.2y3y.hk www.68556.com www.67797q.com 8036cc.com 2805t.com am775.cc www.lpj789.com hfjxss.com blg008.com 7141jj.com jk080.cc www.m8867.com www.3030011.com www.pj3364.com www.09569r.com 51335w.com 123456pp.cc 00773i.com js89zc.com 93922g.com 4955b.com 69111o.com bet36570000.com 00119193.com 8f05.com www.9566948.com www.tushan28.com www.beb100.com www.4809e.com www.347918.com www.4408598.com www.874suncity.com www.3xh3.com www.xpj8859.com www.huayi660.com www.444083.com www.78700e.com www.99788f.com www.55228k.com www.763117.com www.444070.com 33382tt.com www.366292.com www.097079.com www.499428.com www.x34.com www.35918f.com www.81520m.com www.868422.com www.599046.com www.87668o.com www.106165.com www.394077.com www.608520.com www.051069.com www.178135.com www.452812.com 3650580.com 2418x.com youfa222.vip www.7394444.com www.63877t.com www.2880880.com www.pj7991.com www.10908.com www.00778o.com www.sb5507.com www.9443.cc www.cc2777.com www.4058d.com www.81678s.com www.99094o.com www.22365.Com www.xj445566.com www.025616.com hg58111.com 88052.vip 4477634.com 36408811.com 皇冠总公司.com www.1869r.com 1594002.com www.56733n.com www.bte33.com www.67574.com www.wd00004.com www.xpj00220.com www.5952233.com www.cp500.in 2381ccc.com 1408c.com 27365a.com 55.net u4808.com 5309d.com www.bet3650077.com www.pj85993.com www.yvnsr.com www.lm55.com www.974091.com feicai0816.com 98955v.com 4488uu.com 8827ww.com www.77788807.com www.amdwc.net www.703wb.com www.53900c.com www.hy9996.com jjs66.com 2649k.com feicai0752.com 159666x.com www.xpj5555.cc www.vns799.com www.055888.com www.38138o.com www.49956p.com www.15355y.com www.1888ac.com www.025728.com vip61788.com www.vns2365.com www.5504f.com www.8080999h.com www.320662.com 2613g.com 4955b.com www.888vm.com www.848777l.com www.50052hh.com kaixinbo.cc 7744mmm.com 38850011.com www.78854.com 500000952.com s14666.com 888992266.com www.4444wnsr.com www.2632s.com 2455w.com 4036c.com www.msc08.com www.k1432.com www.81678q.com www.50064v.com 3568vv.com 83377z.com www.9961331.com 84494477.com 11884747.com www.8473h.com www.7225f.com www.552168.com www.819843.com www.08159g.com www.ee55826.com www.531089.com www.901173.com www.3691p.com www.993957.com www.369052.com 66223885.com www.yh8213.com www.998855p.com www.6687s.com www.3978z.com www.cp369.net 777hg333.com www.8694r.com www.396789.com www.jz6988.com www.xb99aa.com www.931518.com 1483ff.com 77606a.com www.s783.com www.9155h.cc www.3933i.cc 4880b.com botan010.com www.cgcp.com 7726ooo.com 2767e.com www.36677b.com www.15365e.com www.685053.com 83378a.com www.hg066.com 131hh.net www.9895s.com www.777557.cc 1591008.com 5144v.com 59889w.com www.y6007.com www.v80288.com www.mody8.com 555777.net 3534h.com www.pj2026.com www.10999s.com www.927320.com wfcp111888.com 50099i.com www.29886b.com www.v88139.com www.919226.com 0332c.com www.me6622.com www.111999qipai.com www.001059.com hg10v.com www.998msc.com www.sha0022.com www.89338.com 0747uu.com 3452015.com www.3a332.com www.00773c.com www.115527e.com www.646959.com 1036.com www.cp9508.com www.fcff9.com 470178.com 22jj8332.com www.9149h.com www.377591.com 9101903.com www.xpj0880.com www.x2788.com www.262771.com 4107c.com www.hg10979.com www.0600w.cc 6150s.com www.8860tt.com www.913gc.com 256777j.com www.hg10567.com 5369a.com www.sg8886.com www.589zf.com 3568mm.com 8790n.com www.9737bb.com www.32123p.com 55331rr.com ggg5144.com www.0071331.com www.29277v.com 8036f.com www.yinhe400.com 0136365.com zhcp23.com www.hg173i.com www.565753.com 0208jj.com www.774567.com www.8899gvb.com www.1108788.com 9964p.com www.05a88.com www.73990l.com www.060640.com www.147755.com www.2566y8.com 3807n.com 4546vip9.com www.33112p.com www.ys0022.com www.pj4666.com www.2090944.com www.00772s.com www.607252.com 866cb.com www.2222092.com www.33588z.com 11005h.com www.hg558.com www.89980.cc 15a9.net www.180121.com 7726aaa.com www.77fh.com 8037eee.com www.55545h.com www.54400u.com 3169t.com www.4996nn.com www.383571.com 7042004.com www.caipiao88e.com www.801876.com nn00558.com www.88166g.com www.808482.com fuli1.com www.xfc88.com www.755670.com 98955s.com www.99113y.com www.66653u.com 3189vip.com www.115527d.com am51335.net www.999ldz.com www.32031d.com 00dd8331.com www.04567u.com 55818v.com www.3657a.com www.hd8679.com tzvip2019.com www.868681.com www.ya313.com 3522oo.cc www.hg8pp.com www.155792.com 28288dd.com www.80188t.com 33560006.com www.sb5542.com www.891477.com xpj77123.com www.330872.com 2290.com www.loll3.com 1466j.com www.15355h.com nn500d.com www.50000955.co www.375916.com 5589.cc www.4923z.com 4675j.com www.vnsr188.com www.bxcp3.com jinku69.com www.073770.com 56787ii.com www.07811.com www.763659.com 1429k.com www.81233z.com 41178961.com 97618i.com www.7830i.com www.51515y.com 2060088.com www.89386.com 20188j.com www.995q.net 6868zz.cc www.hz444.com www.61655e.com www.555423.net www.188932.com www.224605.com www.97655o.com www.hg1455.com www.3890b.com 55323i.com www.sha8000.com 5437r.com www.25288m.com www.093wy.com bet3658806.com www.xpj8.net 5219u.com www.04567i.com 1624aa.com www.1495s6.com www.181599.com www.pj550077.com ag8282g.com www.b27229.com www.2632j.com www.86611f.com www.66332q.com afcp06.com www.hg98765.com dd3336.com www.93919a.com 7681005.com www.58665x.com 3009s.com www.pj0709.com www.701564.com 11555002.com 021717.com www.w2826.com xhgt.com www.68689k.com 5004xx.com www.blr8844.com hhvip86.com www.29468.com heji271.com www.5811msc.com www.901833.com www.jin444.com www.9928e.com www.pj8819.com www.596702.com www.649589.com www.677375.com 1654.com 606469.com www.9737gg.me b999.org www.07163v.com a98c.com www.239828.com www.3691t.com 78119966.com www.3775y.com 3550j.com www.3479y.com pj00hh.com www.88xpj68.com 878365nn.com 84497799.com www.hg8rr.com 7508q.com www.9737cc.me 44444ylg.com cidubbs.com www.pj878.com www.69567i.com 3169h.com www.9999d.com vv3396.com www.hg8235.com df6272.com www.370179.com www.012288.com www.7025p.com www.256238.com www.yl00444.com www.650317.com www.h509.com 3552n.com www.48330s.com n1915n.com www.v556677.com www.033033z.com www.541619.com www.55268mm.com www.332760.com www.10051122.com 78332.com www.91233k.com xhtd3559.com 1331d.com www.b35ff.com 998m.cc www.6832l.com www.1112558.com 86811n.com www.hga55500.com www.hg9568.com 18438888.com www.836595.com www.4938f.com www.178326.com www.l5503.com 1483pp.com www.6687m.com 04666o.com www.544aa.cc www.881.ag 5019kzb.com www.6687e.com www.717xpj.com www.165595.com www.8707c.com 2355c.com www.55060v.com p8159.cc yth14.net www.e3410.com 4022c.com www.926730.com www.27111x.com 6150a.com www.dqz7.com www.19019e.com 30006q.com www.544093.com www.015456.com ctxdh.com www.6653g.com 88445002.com 0698v.com www.hj9798.com www.0866.com www.81855.com 1407s.com www.556939.com 54241100.com mgm3242b.com t67890.com www.jsdc9777.com www.8850.com www.112111.com 35222xx.com www.022e.cc www.hg7939.com 1443e.com www.12455z.com www.365815k.com ff555k.com www.68365s.com www.h7788m.com 3550c.com www.0055sun.com www.vns6166.com vip201678.com www.390292.com 599369.com 9927.com www.687198.com www.hg190.com 22117e.com www.81678n.com www.mg7088.com ctxcp300.com 1434l.com www.hg8ii.com www.11aicai.com www.39546.com www.35918a.com www.vns0809.com q77304.com www.157234.com 4288f.com www.022z.cc www.g0518.com dz888.com www.hx2088.com www.4938r.com 76543g.com www.770309.com www.21365ii.com 118888b.com www.sb4010.com www.7435n.com a2848.com www.26299b.com www.c44zz.com yhanhui.vip www.61233e.com www.1764o.com www.hg7884.com 50099l.com 7196uu.com www.646869.com www.05125a.com 4541u.com www.34788i.com www.68993252.com www.06820f.com 4022j.com www.04gcw.com www.15508c.com 15f6.net 4880e.com www.976381.com www.45598d.com amjsc05.com 33599oo.com www.ascp0.com www.ty23023.com jjjj004.com 6423l.com www.624880.com www.653263.com www.9566438.com 0088buyu.com 88002848.com 5647v.com www.225779.com www.39096.com www.cao880.com 1077kk.com 2548546.com www.03gcw.com www.2021p.com 5589r.com www.47506u.com 33115ff.com 4632299.com www.vip5888.com www.8568899.com 3522s.vip b00351.com www.6889795.com www.33166.com 6118v.com 4270bb.com www.050236.com www.673888f.com 3089m.com zjgcfc.com www.640638.com www.5446t.com www.990707.com 8030b.com ule610.com www.811257.com www.2021.com www.48330m.com www.1304567.com qycp06.com r83377.com www.426689.com www.42456611.com www.yh76i.com www.js68678.com 1064f.com 5369i.com www.52303c.com www.pj6667.com www.76060x.com 80118.com www.50052e.com www.89338.com www.3775l.com www.642222.com www.89599y.com www.js44444.com 87680h.com 3049n.com www.2632z.com www.ledian11.cc 3178r.com m.5003bbb.com www.585808.com www.06387777.com www.4972w.com www.hg7651.com 55331gg.com 20777788.com 3121c.com 2677ddd.com www.701546.com www.313999.cc www.9374k.com 4590b.com 33382y.com www.hm8222.com www.91779m.com www.wwwjs6899.com 44265555.com 2649y.com 3522xx.cc www.669202.com www.0686555.com hy.cc www.3416x.com www.883399g.com www.tyc855.com 2851m.com 32666n.com 80850ee.com www.786778.com www.692tyc.com www.5446tt.com 3202u.com 2682.com 80567s.com www.92967a.com www.gczj5.com www.wd088.com www.138cpi.com www.am88800.com 98955m.com 79333.com www.091150.com www.yh7774.com www.38345q.com www.xpj5005.com www.9844js.com 55545d.com dh8445.com 68ps.com 4590r.com www.yh76b.com www.555kkk.com www.84816.com www.591107.app 06dd.cc 876023.com 9101909.com 658089.com www.281380.com www.5091e.com www.555365.com www.0082737.com www.88xxcp.com www.7t68.com www.55c63.com www.118vv.com www.fg3388.com 7055000.com 9679n.com 4196t.com 6095-6095.com 3678vv.com 69990.com 1463a.com 5002.am www.717671.com www.809183.com www.hm3355.com www.7782u.com www.y61337.com www.hjcp4.com www.542suncity.com www.xin888111.com www.o30226.com 131v.net www.cp0014.com www.24xjw.com www.402115.com www.442336.com www.sjcp111.com 8905f.com hhhhh333.com www.552772.com www.66939988.com www.788789.com www.745968.com www.3189001.com www.vns9981.com 50023399.com www.h7714.com www.sfwhys.com 11jj8331.com www.js36022.com www.yh8219.com www.38200c.com www.3643u.com www.656022.com www.hg7977.com www.55268rr.com www.alpk00.com www.9068bb.com www.my1069.net 44077p.com 777.bcbm777.com www.wnsr818.com 239239.com 8381xx.com 80567j.com lswjs189.com 777659111.com 30688.com 55119193.com 69447722.com 06dd.cc bg5888.com 9895d.com 22bb8331.com www.606881.com www.531msc.com www.118sjz.cc www.31567.ag www.9422.com c53965.com 22117l.com 2306v.com 51133b.com 6002d.com 85850.com 3522m.vip www.hg285.com www.68666e.com www.37766.cc www.910xj.com www.91091.cc www.656650.com www.501324.com www.349377.com www.tang444.com www.4331p.com www.71233z.com www.22yfa.com www.067wy.com www.500vp.com www.151376.com 8294f.com 2851z.com eee444000.com 22207p.com ss8159.cc zhcpll.com 1775h.com 4288q.com 5219d.com 3301800.com 6033b.com 56787tt.com 2009666.com 231498.com www.77802h.com www.30k0048.com www.4212c.com www.77731v.com www.999msc.net www.68277.com www.hgbet5.com www.111158.com www.76520q.com www.36788p.com www.5337933.com www.8667w.com www.7782e.com www.hcw776.com 83138b.com 3936u.com 56744.com y0000.com 3568kk.com heji256.com 99151f.com www.48123.hk www.9155d.cc 77424466.com www.sky2888.com www.733400.com www.487575a.com www.hjcp9.com www.377666f.com www.r3410.com www.51515r.com www.622989.com 11882007.com www.s1043.com www.4880d.com www.3506s.com www.2221188.com www.5966iii.com www.12136l.com www.0967.bet www.136305.com 5634j.com 31325o.com x33q.vip www.4058s.com www.57jsc.com www.84499z.com www.544242.com 8894.com www.7435x.com www.752suncity.com www.js79904.com www.50732p.com www.007hy.cc 3846ggg.com 0076556.com 2267i.com lshtq.cn www.wap.j3app.com www.550021m.com www.16878h.com www.hld33.com 20772277.com 1594004.com www.jh6677.com www.a63568.com www.7920u.com www.52303k.com www.39500o.com 2147008.com ssha0004.com www.720c75.com www.7240k.com www.55228j.com www.514377.com 4178111.com 1288dd.com 32212z.com www.vns9967.com www.66136cc.com www.9737oo.me www.3479q.com 1770w.com 5219l.com 0747t.com www.1076009.com www.38138p.com www.37377p.com www.04czj.com 3775x.com wfcp666777.com www.amxj8855.com www.793500.com 3119ccc.com 4022ll.com 5446uu.com www.44234.com www.292085.com www.66376k.com www.645977.com 314474.com 50099i.com www.78115555.com www.987325.com 6261r.com 6002x.com 3225p.com 3844w.com 77vns8.com 55984t.com www.433444a.com www.ya2019u.com www.180209.com 111122ll.com www.88166z.com www.179101.com www.cai002.vip 0198800.com 2824.cc www.184998.com www.69989a.com www.906880.com ty1339.com 8827www.com www.x4042.com www.hg77033.com www.106265.com alpk44.com www.tyc900.com www.b12189.com www.976561.com 3844qq.com 2190q.com 9946.com www.bb5577.com www.ggm.99233m.com www.2688cai.com 29918q.com hjdc2018.com www.77114p.com 21866g.com vv3405.com www.8814e5.com www.hg06661.com www.4196b.com 28288aa.com 2147788.com www.00829b.com www.4078i.com www.569380.com 99888l.me www.js31567.com www.115527i.com www.377507.com 7140588.com www.c6784.com www.1035y.com www.0601f.com www.77802t.com www.607356.com 1813ee.com www.9068mm.com www.910655.com 3405e.com 9995144.com www.5981v.com www.196909.com 5622w.com www.hg21.com www.358773.com 38365m.com www.hg7621.com www.2109x.com 2222.VIP www.5446gg.com www.cp8017.cc 11dd8331.com www.790808.com www.66ffx.com 305710.com www.js388999.com www.853053.com t444c.com www.048888.com www.371v.cc 4567blr.com www.63877n.com www.6880kk.com www.514177.com wlb55.com www.552226.com www.22czt.com 28824m.com hg5588o.com www.206335.com www.142525.com 8884win.com www.4828118.com www.9478q.com 3846y.com www.suncity112.com www.tang444.com 8881207.com www.6199155.com www.44clf.com hhgz1144.com www.747365a.com hg0266.com www.78929.com www.66376g.com ttt1915.com www.01389.com www.22270.com 6487lll.com www.5811msc.com www.13633.cc www.56733r.com www.mgm555555.com 22883z.com 77002007.com www.55526q.com www.362588.com www.ylg89.com www.a2418.com 0600x.cc www.9611ll.com www.865850.com 80850ww.com www.0062737.com www.163910.com 2546y.com www.a69096.com www.812830.com 2864t.com www.178337.com 131s.net www.78885.com 53262e.com www.14988.com www.662182.com 8052.am www.832255.com 77605t.com www.pj9666.com www.hx1115.com tjhyncw.com www.1434g.com 12qz3.com www.48968.com www.5095d.com 22883f.com www.46630.net 1545.com www.973777.com www.320055.com www.gh0092.com www.1466c.com 55818v.com 18438000.com www.2408b.com 7003p.com www.97jsc.com 66300vip11.com www.21365nn.com www.60007t.com yxrmdryl.com www.87096.com 6220c.com www.77clf.com 1031878.com www.00778w.com 4270jj.com www.78115555.com wenetian.net www.wct3.com www.4676.cc 00054066.com www.97060f.com 5804r.com www.566455.com hd61788.com www.677100.com www.681048.com 28484000.com www.560681.com www.pj550077.com www.220875.com www.110022.com www.087wy.com feicai0556.com www.50080l.com www.683037.com 5443ll.com www.9646p.com 3559s.com www.535666.com www.364242.com 9895t.com www.js02347.com 5988365.com www.mgdc48.com www.54400v.com www.yh201444.vip www.wcp8898.com 7979xpj.com www.slyl2.com 3009i.com www.54400r.com 4465s.com www.83033s.com 2255hhgz.com www.61233m.com 386kzi.com www.yt2019.com yf788.net www.50054m.com eee5657.com www.80969x.com 454647.com www.9170113.com 86811nn.com www.7415q.com www.5881.cc 33112211.com www.aobo195.com 27878jj.com www.hg8127.com 61327711.com www.1106488.com 1489h.com www.yy888.cc lq0578.net www.8911333.com 0208jj.com www.313999.cc 8xj.vip www.04567p.com www.627792.com www.vvv2205.com www.068652.com www.6033l.com www.662182.com 5004ooo.com www.8124g.com www.518836.com www.77803w.com www.y6098.com z2894.com www.848777g.com 51133e.com www.5446yy.com 7570.am www.hg2282.com www.582914.com www.18373876153.com www.669350.com www.cjcp456.com www.330687.com www.9068xx.com www.hf5883.com 005495.com www.938621.com www.09569e.com www.32123d.com www.157479.com 81511d.com www.7720g.com www.840680.com www.9870x4.com 5144l.com www.4102d.com 540855.com www.35918n.com www.7720s.com www.936370.com www.5860n.com 2247h.com www.569393a.com 4196i.com www.9149o.com www.7025m.com www.303472.com www.360049.com 3957e.com www.t3410.com 9995f.cc 5551779.com www.033064.com www.888vip5.com www.101156.com www.hg2182.com www.81233i.com www.304999.com 5443ss.com www.8645001.com 2776o.com www.hcjt7.com 3424w.com 7744fff.com www.hm99999.com 15856d.com www.ampj3434.com www.44112055.com 7003p.com www.3978n.com www.w27229.com 7736l.com www.4809o.com www.7720y.com www.303482.com www.8316.com www.658226.com laok222.com www.6678566.com www.alpk888.com www.qucp7.com www.88837r.com 66648m.com www.bwinyz06.com www.912567.com 019222222.com www.68993231.com www.644055.com w9629.com www.954321z.com x2328.com 89892ss.com www.506930.com 500000771.com www.680221.com www.yinhe899.com 5659822.com www.652912.com www.5446gg.com 67890ee.com www.5522j.cc www.dzcp5555.com www.2233288.com 7741716.com www.8839f.com www.hjcp33.com 7605m.com 4260011.com 8449cc.com www.msc44.la 443636.com www.506273.com www.09883.com 77332007.com 22hh8331.com www.68568i.com www.60886g.com js345.com 3552d.com www.644103.com www.a1a777.cc hg58555.com www.8582.com www.ld003.com 67890jj.com www.016ac.com www.33928a07.com 6868jj.cc www.808913.com www.hr888.com nn2205.com cdwb.com www.701504.com www.383806.com 93922x.com www.577983.com www.4078v.com 30019aa.com www.126788a.com www.80969c.com 32424j.com www.234287.com www.938x.cc 00773cc.com www.3308598.com 3003822.com www.1666ac.com www.924971.com 111122yy.com dh3868.com www.62778811.com www.370193.com k677.com 2017dh.com www.60123y.com www.327365.com hcp6666.com mgm3242z.com www.186793.com www.829797b.com www.yh8877.cc 3559pppp.com www.022190.com www.1434v.com js456456.com 7141hh.com 5906uu.com www.61233l.com www.0241n.com 28487000.com 9679n.com www.514677.com www.73990g.com www.1869a.com 0201.cm www.bet73a.com www.23699u.com www.28758u.com 5360cc.com www.rrle4.com www.blr336.com 923720.com 86811oo.com www.fh7557.com www.788495.com o00351.com 9822.bz www.hm3222.com www.97060c.com xpj70069.com yz6388.com 6641w.com www.431776.com www.7783066.com www.ao599.com 6487nnn.com www.8039r.com www.4828778.com www.87680k.com 4022oo.com 3024h.com www.c9668.com www.811129.com www.422442.com 1331xx.com www.186957.com www.7714j.com www.71071u.com www.6686450.com hm0282.com www.330692.com www.7239x.com www.xl307.com www.hg8880.biz 394011.com d61653.com www.xpj915.com www.667288.com www.060xpj.com 2222k06.com www.599840.com www.47506q.com www.hg755.com js75776.com 316c.cc www.338053.com www.974209.com www.vip17.bet365zhongguo8.com 0066886.com 4809x.com www.313055.com www.60886o.com www.00hg444.com 0015hh.com 3522m.vip 45637u.com www.060wy.com www.00797b.com www.403333.com www.pj0004.com 5856www.com s2554.com www.12czj.com www.668puj.com www.4719cc.com zhcpmm.com 70118h.com www.550374.com www.23579c.com www.5446j.com www.44116609.com www.9702e.com a05677.com 365vip800.cc www.7435i.com 0747hh.com 861224.com 6245n.com www.78949s.com www.7415dd.com www.c22365.com pj11345.com 2214k.com www.3116d.com swtyppp.com www.791361.com www.68993269.com www.3126n.com www.7036hh.com www.56bet365.cc ss5144.com 58588j.com 11114048.com nn2649.com www.983003.com www.x888678.com www.bwinyz04.com www.19019b.com www.1tgpd.com www.38778d.com 88am.cc 8037ggg.com 6641w.com 7196ss.com www.594211.com www.10601.com aa5002.com 472709.com 35442555.com 0485x.com 249163.com www.151880.com www.9155h.cc www.535059.com www.864155.com www.3552p.com www.1871222.com www.948.com www.6a444.com www.11114100.com www.hg068008.com www.7415y.com www.suncity12.com www.3306132.com www.www--97828.com 5002s.com 88993w.com 66090022.com 1036898.com 11005u.com 6150q.com 444000yy.com 9849733.com www.vns2533.com www.xjs8896.com qycp05.com so88888cc w9621.com pppp0099.com js92359.com xpj5345.com 预览123456zz.cc 8722zzzz.com 73055g.com 99589.cc 55ww8331.com www.178615.com www.c4526.com www.caim4.com www.qml3.com www.810837.com www.093wy.com www.igcp8.com www.cp8002.cc www.0194009.com www.71399w.com www.68568x.com www.68993253.com www.535121.com www.868216.com www.401280.com www.976561.com www.39500q.com www.yh888a.com www.6687d.com www.bwinyz16.com www.1871222.com www.7777ae.com www.23579b.com www.2632r.com www.739750.com www.hm2555.com www.25688g.com www.6482b.com www.33678ss.com www.4136h.com www.5882323.com www.20209.com www.5f33.com www.5856876.com www.21202s.com www.66332t.com www.51550.cc www.38775aa.com www.beb111.org www.83008z.com www.383188.com www.hg8236.com www.181678.com www.gg55826.com www.tyc328.com www.172255.com www.mk939.com www.65579b.com www.0999msc.com www.5099xx.com www.m3410.com www.7225t.com www.88266x.com www.9356i.com www.80188n.com www.1754o.com www.68993277.com www.551409.com www.526609.com www.26299v.com shen5544.com 8827yyy.com 8036d.com 3936b.com www.00829s.com www.hg6888.com www.amjs4488.com www.bwinyz01.com www.8039a.com www.84499p.com www.99677l.com www.3416u.com www.450568.com 0107893.com 4444233.com dz882.com 3890s.com 8742xx.com www.k27229.com www.239888.com www.rgcp15.com www.http://9978ll.com/ www.37377m.com www.68689q.com www.359500.com www.41518b.com 3938ii.com 9086.com 588rrr.cc www.44455508.com www.rycp167.com www.p063801.com www.s063801.com www.0055xpj.net www.hjcp444.com www.h32939.com www.tc8801.com www.198004.com www.664456.com www.77802w.com www.klcp009.com www.181070.com www.vns99888.cc www.hjcp66.com www.40288y.com www.110272.COM www.810895.com 125588.com 3890q.com 425511.com www.44889u.com www.5049n.com www.4521o.com www.yh920955.com www.309388.com 28hg.net hwcp44.com www.0011152.com www.9b008.com www.7737gg.com www.720650.com www.9149m.com www.679822.com lixingyoulun.com www.6033l.com www.98cpw.com www.820025.com www.3668s.com www.101129.com 4637788.com 048zz.com 6830c.com www.3642.com www.26163i.com www.683505.com 11989r.com x33z.vip www.mgdc46.com www.3116m.com www.8881hj.com www.08182.com www.03500w.com www.138037.com 69990f.com 11ss8332.com www.00778v.com www.ya2019e.com www.ycu8.com 4255ggg.com mgm3242p.com www.808888u.com www.4102w.com www.320160.com hg0886.me 36408833.com www.58atv.com www.161184.com www.8499n.com am2984.com hjcp77.com www.tyc357.com www.vns6606.com www.50732r.com 88905353.com 55818i.com www.jw2299.com www.55060e.com www.xy52.cc www.370766.com 11555156.com www.vns3938.com www.6939o.com www.701361.com www.015990.com 9856ll.com gong111.com www.4107j.com www.4058mm.com www.987jc.com rrr5682.com 80850j.com www.333133e.com www.50999p.com www.67258c.com 61327711.com www.i118cp.com www.135755555.com www.566493.com www.506906.com 5906mm.com mgm3242m.com www.16181x.com www.84499l.com www.022gs.cc 3846ff.com gc722.com www.77731h.com www.08588n.com 5802oo.com 21019455.com www.6776kk.com www.80065j.com 6245p.com ddd5657.com www.3643n.com www.5208666.com www.3126c.com hgyz888.com 9659g.com www.556644.cc www.53900r.com 1869.com www.4763222.com www.8c333.com www.002ac.com 56988k.vip 5003zzz.com www.700555.hk www.pj9060.com www.069965.com 1813r.com bwinrrr.com www.hg98j.com www.hw8877.com 2709h.com 8977.com www.32031u.com www.235944.com feicai0316.com www.71071h.com www.3479k.com 809h22.com www.00396.com www.ddd2848.com 98955y.com 8449mm.com www.233113.com www.7714s.com 1294w.cc www.jing7778.com www.96386u.com 4955d.com www.hg663.com www.5441r.com 11dd8331.com www.17828z.com www.29277k.com 1665y.com www.hg7321.com www.16065b.com yh28.me 277.ag www.6123fff.com www.34788d.com 4288hh.com www.p2666.com www.hr1777.com www.80065o.com 2021vvv.com www.99113n.com www.yi543.com js28887.com www.299888.com www.80065b.com sxpj62908.com hd89v.com www.138cpm.com www.71233x.com 2685js.com www.vnsr398.com www.55545y.com www.607992.com 3473w.com www.195666.com www.399957.com 500000515.com www.207622.com www.900246.com pj00ff.com www.3029.com 4737008.com www.hg8903.com www.08588b.com www.61655h.com 77552007.com www.56520c.com www.44118k.com sss006.com 983888q.com www.110978.com www.0601t.com amjs8822.com www.hg4355.com www.50732c.com 33318v.com www.xg536.com www.49956d.com 38365h.com www.ra1116.com www.ct8800.com 4182.com www.v88130.com tz22777.com www.40686d.com www.50hd.cc 67888b.cc www.m1862.com www.62778811.com 0500.com www.55717k.com 2698d.com www.282205.com www.288963.com 0208vv.com www.87680o.com www.911710.com 2012vip66.com www.wy8008.com www.332052.com xbqjn.com www.c83377.com jsp36.com www.888ldz.com www.81520x.com 39199i.com www.cp67772.com www.106396.com hg77703.com www.163a66.com 3009s.com www.vns992.cc www.993956.com m83377.com www.20201.com www.37266.co 4255vvv.com www.6405pj04.com beiyong.bet www.684000.com www.210883.com 6hcc66.com www.99638h.com w1915.com www.138585.com www.745955.com 8742c.com www.66376n.com hga55500.com www.78700f.com o8159.cc www.igcp1.com 2017.net www.466060.com www.yh77702.com www.7957988.com 923160.com www.cp0017.com 75266.com www.34202.com www.5086t.com 3788h.com www.4136n.com yataibet1.com www.22562b.com www.906511.com jl55555.com www.12345606.cc ly88888881.com www.5552558.com www.2788cai.com 33313c.com www.582010.com kkkk19927.com www.blr4444.com 38244l.com www.668puj.com hhvip65.com www.hg6009.com 8894vip2.com www.7920s.com 9566257.com www.bc858.cc j2857.com www.55070z.com df6272.com www.234567o.com www.54400v.com www.xpj2886.com www.178113.com www.b50336.com www.89980.cc www.969516.com www.287926.com www.w22365.com www.607315.com www.hg78088.com www.997666.com www.01018.cc 5598510.com www.pj2348.com 88051.com www.b7b8.com 33382cc.com www.79500a.com www.36788s.com 4060uu.com www.43788.com www.602857.com 60266.com www.7777y.cc www.21365xx.com www.346511.com www.7435r.com www.hx1163.com 228888w.com www.1851135.com 33143.cc www.99094d.com j1915.com www.8313i.com xg5111.com www.274166.com 3225i.com www.622msc.com 55818m.com www.tai555.com 4052a.com www.653968.com c3405.com www.55717j.com 7439.com www.912481.com www.445884215.com www.3552o.com feicai0437.com www.11554.cc www.55060k.com 048p.com www.827737.com js14j.com www.390477.com www.0011152.com www.175221.com 2222.ag www.hg8cc.com 3doprint.com www.x99789.com xxx67890.com www.9fk.com www.pjbet77.com www.862366.com www.9388hg.com 5906ee.com www.n9478.com 70099.com www.35918b.com www.v32126.cc 033e.net www.0343i.com 500000995.com www.4923h.com 13558.com www.669268.com www.32666d.com 80850o.com www.xj6008.com p88812.com www.am7779.com www.1389u.com hg999333x.com www.7340333.com qbzb2b.net www.280155.com www.929777.com 9103ff.com www.565578.com 51133l.com www.50052f.com www.3643q.com www.065766.com www.wxc0234.com 3614s.com www.38138k.com 2214c.com www.71399g.com www.302981.com yzc596.com www.60884.com feicai0871.com www.7036d.com 2324jjj.com www.dayou566.com www.vnsr188.com 4036000.com www.81520d.com www.vns9968.com www.41518v.com www.l3410.com www.8767700.com www.66026.cc feicai0573.com www.1308pj.com 8522ffff.com www.ff4625.com www.209213.com www.38345p.com www.hmfc8.com 8003aa.com www.2875t.com www.lb0044.com 50000966.com www.50052k.com qq67890.com 111122nn.com www.84577.com www.3435z.com vns335588.com www.97828p.vip www.4759rr.com www.218291.com www.267838.com 2214qq.com www.60123m.com www.2846hh.com 6396x.com www.878.me www.706sunbet.com 4880i.com www.7239t.com www.qian00.com www.210613.com www.js7575.com 4025g.com www.36788c.com www.9679v.com www.75600v.com 3552v.com www.934177.com www.qmc0066.com 11884747.com 6220zz.com www.00778b.com 00ee8331.com 3522ff.com www.99788r.com www.4972rr.com 201866.com www.3479n.com www.ljw036.com 3936k.com www.2875q.com www.178tyc.com 2147788.com www.803243.com www.681378.com 7555w.com www.ya150.com www.527576.com 8901w.com www.282990.com www.969306.com 4123ll.com 20775599.com 37111u.com www.16065f.com www.j6628.com jr7777.com www.89777w.com www.11447712.com www.223456g.com 4165b.com www.44clf.com www.55070c.com www.d67783.com 3650744.com www.902771.com www.410488.com 23800e.com 50128.vip www.50024p.com www.23545.com b62.com www.ttcp88.co www.56655r.com 614151.com www.652531.com www.738055.com www.h067.com 66002007.com 999wns88.org 88850vv.com www.83993m.com www.pjvip688.com www.774426.com 6601wz.com www.3933s.cc www.69989d.com www.696901.com 3467f.com www.097037.com www.99094p.com www.8124a.com 16340003.com tz22777.com www.b63568.com www.902505.com 3015.cc www.027107.com www.83993b.com www.jjjj007.com 1449e.com 3822c.com www.3478.cc www.s69096.com www.hga376.com 55331s.com www.793500.com www.69567x.com www.330099g.com 063910.com www.230320.com www.790964.com www.881389.com www.789.lfjdg.top pjliaoning.com www.55228i.com www.55717k.com www.282203.com 66681f.com www.3155hd.com 50099t.com 168cp-r.com www.8582vv.com www.33gg940.com 82365.com bwinsss.com www.89777t.com www.2945a.com www.6kk.com 407.com www.52072u.com www.5856876.com www.4940w.com www.7893w46.com 111pj8.cc www.444086.com www.js00868.com www.2846i.com 5004a.com 0206.com 80368ww.com 033b.net bmw8002.com www.915056.com www.780780b.com www.76775a.com www.823909.com lswjs808.com 1770s.com www.81520a.com www.3136.com www.4323f.com www.116668.net www.hg9801199.com 734.cm 4556z.com 8294d.com www.cp3158.com www.40288v.com www.62019555.com www.7607600.com feicai0798.com 11473333.com 8xj.vip www.369073.com www.80075m.com www.0600v.cc www.40288n.com www.880118.com 1064.com 5443ll.com 680556.com www.621312.com www.7256.com www.41518q.com www.18k0048.com www.3335js.com www.86611w.com pj968810.com 2222k95.com www.374277.com www.21202q.com www.12136q.com www.4568999.com www.vns0n0.com www.400zr.com 22299ww.com hd3122.com 1479b.com hg168q.com www.911283.com www.61233r.com www.883399g.com www.2266601.com 3467r.cc 90307v.com 444000c.com 64898f.com www.209882.com www.666405.com www.68689g.com www.p69096.com www.rb208.com www.83008j.com www.shenbobet.com 4136y.com 66671d.com 22294400.com 69445544.com 26668f.com 4107c.com 7343366.com 22wb8.com www.689631.com www.6fa500.com www.29178g.com www.fg9909.com www.55676e.com www.wnsr3536.com www.170676.com www.3846m.com www.msc55.com 33115ff.com 5309d.com 888funcity.com 9895l.com d91019.com www.364141.com www.66368.com www.xpj2.net www.52072h.com www.0194006.com www.805sun.com www.456vip.com www.4136b.com www.63228.com www.hg8880.biz 8977xx.com 91019p.com 2247g.com 3379xx.com 80567b.com d47479.com 444365ggg.com www.376477.com www.hm5577.com www.8667w.com www.62979a.com www.yzcp2025.com www.4694g.com www.6bet005.com www.z5777.com www.xy466.com www.hg0656.com www.70669d.com www.tushan18.com www.77731v.com www.658226.com www.1019994.com www.ylg888888.com www.777xin2.com 4023q.com bcw9666.com 3678m.com hg986.com 58539999.com 22933.com 205.com 61652z.com 635120.com 86687.com 20774466.com z1915.com 6645365.com 99909p.com 1654i.com k85686.com www.78919a.com www.cjcp345.com www.hg901.com www.028448.com www.9949r.com www.bb.3412233.com www.19652.com www.ylg2345.com www.7025u.com www.38200j.com www.2090900.com www.3643x.com www.85770u.com www.h7788t.com www.21365xx.com www.006073.com www.hg514.com www.30305.com www.cqbdgg.com www.477518.com www.1994365.com www.23373333.com www.79500r.com www.s4158.com www.hg1005.com www.792suncity.com www.7435s.com www.330099t.com www.4625s.com www.82899.com www.9737pp.com www.89677v.com www.115527h.com www.33588t.com www.952856.com 30019gg.com www.511622.com www.055l.cc www.07163t.com www.0343k.com www.2000a.cc 3544e.com dzj0666.com www.053552.com 0033p.cc kkk40033.com 3189q.com 85698x.com 87363c.com 8977aa.com 9649r.com 4647o.com www.yh57788.com www.302981.com www.8000hm.com www.123588.com www.8645006.com www.55717o.com www.7714s.com www.564696.com 2381jj.com 667766z.com 918.com 80878o.com 6446hh.com 7003oo.com 2757.com www.40033.1940033.com www.jx5544.com www.35252d.com www.44pjjt.com www.yh7773.com www.66652f.com www.bet73g.com www.3933g.cc 99bjlvip.com wns28b.com 2418008.com www.bet365602.com www.306822.com www.452msc.com www.16181c.com www.4562.am www.700345.com bmw8002.com 1596bb.com s40033.com 2019u.cc www.rycp164.com www.m94600.com www.66653p.com www.163135.com 67888b.cc 563567.com www.ylg82.com www.vv2649.com www.27363t.com www.9187f.com www.qml4.com 8381ww.com 550111.com ag1515a.com www.28758i.com www.hg009999.com www.38138p.com www.zzyl60.com www.08299.com 272yy.net 1389u.com 4556b.com www.9374q.com www.530405.com www.q4042.com www.377666v.com www.ascp4.com 2373f.com jj00558.com www.yh201422.vip www.2632b.com 6150d.com 509.com 667766l.com www.900651.com www.681122.com www.966735.com www.657269.com xpj215.com 8037uu.com vns345777.com www.cx0007.com www.245555.com www.7366009.com www.53911c.com www.190163.com jbb49.cc www.292xpj.com www.suncity888.com www.63355.com www.85857m.com www.00772b.com www.83033k.com P35gg.com 4567blr.com www.7777wns.com www.555030a.com www.94j.ceo www.890c.com 921350.com 80188a.com hg3006.tw www.8015866.com www.444jyh.com www.43818y.com 243d3.com p01234.com www.38200a.com www.55422e.com www.v63568.com www.909361.com kkk5144.com hg123311.com www.b35uu.com www.81233g.com www.346577.com 3678.com www.yxlmwx.net www.yuehengsz.com www.3479r.com www.625477.com 3189qq.com 4066xx.com www.i948i.com www.81520n.com 5099zz.com 838388w.com www.433444a.com www.f63568.com www.235671.com 168cp-i.com 7276776.com www.999133.com www.87668y.com bet365ok03.com z18.com www.4938t.com www.511219.com www.05gcw.com 51335e.com 30007v.com www.hg0699.com www.460433.com www.65707e.com 89892zz.com www.4759xx.com www.yk222b.com www.fyyy8.com 4377.com www.hhvip87.com www.5091k.com 86811nn.com www.64400a.com www.tc8805.com www.3552r.com k61653.com www.8804js.com www.377666g.com www.582914.com 1443e.com www.js16689.com www.126629.com www.716997.com 6150q.com www.91990a.com www.2021n.com www.86889.cc 80850h.com www.7892902.com www.988046.com 9539v.com www.bet056365.com www.cp67771.com www.619477.com wfcp333444.com www.kfa6.com www.99431.cc 99111xx.com www.334579.com www.lczg4.com r1429.com 32126j.net www.868msc.com www.8499n.com www.003675.com www.06660.com lg5577.com 33567m.com www.630468.com www.178615.com 20779955.com www.282866.com www.9155e.cc 56988q.vip www.597567.com www.cp8003.cc www.037211.com cao636.com www.bet365605.com www.22365.Com 4107f.com 3936o.com www.pj5060.com 015015.com 2649c.com www.27363p.com www.989447.com 118888h.com www.9068pp.com www.5856876.com 2649v.com www.cr689.com www.55676b.com 15856y.com uet.bet www.hg98vip8.com 54141155.com www.9068ii.com www.5856858.com 2544b8.com www.777444s.com www.28891h.com 6245n.com l83377.com www.v0077.tv 0559600.com www.j32126.cc www.89777a.com 441766.com www.00057.com www.34788g.com 3846hh.com www.94675.com 9980xl.com 22117d.com www.k9478.com www.805681.com ii67890.com www.666jyh.com www.914908.com 9679i.com www.8865tt.com www.638805.com 4000853.com www.e92776.com rbbet66.com 88445156.com www.579411.com 7605c.com www.4828338.com www.60108u.com www.hg60999.com www.47506h.com smh168.com www.87680k.com www.4058.com 4400203.com www.hg7650.com www.452801.com feicai0532.com www.00618f.com hhhhh555.com www.350698.com www.960777a.com 7605v.com www.9570117.com www.50026a.com 5001a.com www.3566.com 4288zz.com www.1168g.com 1483yy.com www.88807g.com www.68689y.com 6245t.com www.yk222b.com 29918l.com www.hg8987.com www.hcjt0.com o77304.com www.77731y.com www.558424.com 2934s.com www.313999.cc 0048633.com www.735518.com cp088.com www.66318t.com www.912339.com 033n.net www.652776.com 3844uu.com www.73365r.cc tt888k.com www.377666z.com nf6655.com www.xpj8t8.com www.hc3656.com 9958966.com www.js2929.com s1915s.com www.55060j.com 1458r.com www.yu49.com 2247d.com www.9997068.com www.573667.com www.817558.com www.7782f.com hbs104.com www.xpj915.com 3467d.cc www.07949.com 99698w.com www.99552ee.com 1259q.com www.06820r.com www.84499b.com www.8816p.com hg0088.tech 51133ppp.com 3049b.com www.68682j.com 2737vip.com www.3775n.com a81570.com www.hyi664.com ambyc9.com www.059778.com www.hw7890.com ff3336.com www.2997776.com www.sj016.com www.50080e.com www.longbet168.com gg5443.com www.5504g.com hg57977.com www.09569p.com www.gock3.com www.70000.com www.5881.cc www.068652.com 9694f.com www.8c333.com 7742zz.com www.yf370.com 7240w.com www.4212o.com 22558332.com www.234.pw 9506j.com www.50788f.com 8827zz.com www.89894q.com 8569811v.com www.4189c.com 2546h.com www.4058w.com 82365t.com www.7249i.com 26668o.com www.84499f.com 26431818.com www.338063.com www.v3309.com www.50732e.com www.0636f.com www.217113.com www.ts00888.com www.315063.com www.833622.com 3225s.com www.88627.com 5589z.com www.hg8vv.com 365188.bet www.19019m.com 67890b.com www.7796877.com 8520v.com www.v2662.com 2613u.com www.12136.com 86811f.com www.50024h.com 18775x.com www.473552.com www.362822.com ctx668.com www.915395.com 65561166.com www.81233hh.com 50067d.com www.44607.com 0033k.cc www.298396.com 83086k.com www.86267x.com 883399p.com www.953500.com www.77537j.com www.127356.com www.773456.com 20770066.com www.396.cc www.32666u.com bogou800.vip www.326213.com 33382e.com www.590596.com www.6178007.com 5446rr.com www.yh99866.com 69446677.com www.666xm.cc www.qq599.com 27365a.com www.wns77.me www.7111t.com 90307e.com www.680508.com 1294s.com 99885002.com www.bet73d.com www.65533d.com www.29277i.com www.5849.com 37111j.com www.89777c.com 2543006.com www.631259.com www.550515.com 854817.com www.9737ww.me 2776l.com www.7406.Com www.83008z.com 364860.com www.7406.Com www.039907.com 0201kk.com www.zg39.com www.63328.cc 11005w.com www.939763.com www.668567a.com 44999193.com www.v0066.tv byyl.com www.232775.com www.8967y.com ylzz1115.cc www.x777678.com www.56733l.com 7196hh.com www.fff3997.com y2516.com www.7920j.com 5509e.com 77606o.com www.91779b.com p9602.com www.566217.com www.u3065.com 2595q.com www.193006.com www.9737ll.com 667766.com www.966019.com www.6491g.com 29918c.com www.302572.com xpj55658.com 7508x.com www.a94600.com 8290.com ii76669.com www.9350.vip www.1111zx.com 0201ff.com www.05088.com www.hg226.cm 3122a.com www.81233e.com www.3116g.com 61323366.com 8036zz.com www.3066nn.com ca3055.com www.452803.com www.811sunbet.com 1101885.com www.83993g.com www.183543.com js78886.com www.7782e.com www.9679q.com 预览7779o.cc www.818226.com www.jqb9.com 32126j.net www.624880.com www.8313p.com 4255jj.com www.585808.com www.caipiao33.com 4461x.com www.966019.com www.666118a.com vip4048.com www.874966.com www.4694r.com hga017.com www.339713.com www.hg988.com 33772007.com lj551.com www.xj444555.com www.3157t.com 55323a.com www.aa3890.com www.673888e.com 5002400.com 943a9.com www.904820.com www.79095r.com www.p78888.com 1227011.com www.32123t.com www.55545r.com 7811rr.com syrbtz.com www.2109z.com www.lefa3333.com www.55268x.vip 7555n.com 212300.com www.33598f.com www.c01885.com 3685m.com 69441100.com www.2875v.com www.958.net www.kim111.com 34r35.com www.520691.com www.55717r.com www.4488tq.com 官网捕鱼3.com o72227.com www.61655l.com www.bwinyz32.com www.hr888vip.com www.3122vv.com qy192.vip b05677.com www.401746.com www.7920.com www.0669777.com www.700y.com 99567s.com mgm3242b.com feicai0971.com www.110073.com www.04tyc.com 7744nnn.com 12274444.com 2338jt.com www.564880.com www.1559507.com www.hg73.com www.hgttt.com 35222tt.com 50028833.com 1389nn.com www.8816n.com www.w84i.com www.80969s.com www.ozhou7.com 256777y.com 500000454.com 0600c.cc www.376519.com www.86267j.com www.20199uu.com 0600n.cc 5856aaa.com 2078k.com www.821260.com www.4809y.com www.305015.me www.1869m.com 55663885.com 7893005.com www.hm3399.com www.111128.com www.5049l.com www.1504.com 80060303.com 83138u.com 89777v.com www.306061.com www.73166l.com www.5181889.com www.hg6058.com www.wxr77.com 923350.com o2490.com 459844.com www.8839n.com www.334175.com www.44679.com www.wn2028.com 6766ii.com 234906.com www.55228i.com www.853548.com www.55797g.com www.76775f.com www.hg9689.com nn5443.com 53358f.com 7893w14.com 01885b.com www.644996.com www.98599.cc www.ya2019d.com www.070977.com www.nstar88.com 7935u.com yyy4255.com alpk22.com www.65yb.com www.49956q.com www.1434t.com www.2302326.com www.gef888.com 500000451.com hg00000.com pj8ee.com www.358939.com www.qmkl4.com www.8998828.com www.17k0048.com www.609sunbet.com www.36989c.com www.emc7677.com www.xx0088.com 8827ff.com 25288n.com 9896.com 081792.com 40033f.com y1915y.com 1331u.com 667766g.com www.506586.com www.26163y.com www.h36599.com www.607967.com www.3729.com www.x27229.com www.yl46.com www.tk828.com 463h8.com 248301.com www.589744.com www.009ac.com www.xjs733.com www.63606z.com www.9170107.com www.942727.com www.88gg940.com www.f118cp.com 9149q.com l66474l.com ttt5701.com 5betbet365.com 00773hh.com 61320055.com wns78.com 2245dl.com 22995156.com 1316969.com www.178726.com www.690477.com www.6364n.com www.2875y.com www.07679l.com www.4hg6668.com www.00778b.com www.3846i.com www.902488.com www.xpj9238.com www.qhxl.com www.3533msc.com www.hg3036.com www.zr7377.com www.88807i.com www.365665.com 1634l.com www.914700.net www.656012.com www.98699.com 89777f.com 48611.com 93922v.com 33318b.com 9rui8888.com aa7570a.com 20160913.pw 33115e.com hg008.am 01266.com 07325555.com www.sjg118.com 3169i.com www.371931.com www.788572.com www.861830.com www.560259.com www.520691.com 7335n.com www.50080i.com www.375769.com www.183587.com www.329477.com www.235892.com www.809216.com www.914903.com www.jx68.com www.068672.com dj368.com www.43131g.com www.332069.com nn7742.com ygl789.com 12742e.com p5429.com 5005c.com yy7742.com aa4118.com 21488app.com www.99951144.com www.44118g.com www.80767x.com www.k795.com www.218251.com 198488.com 2767t.com 30179900.com yhanhui.vip 3844y.com 20611.net www.hg55768.com www.b36365.com www.28557.com www.3066oo.com www.4196m.com www.bd2019a.com www.43818r.com www.5095u.com www.fcyl3.com www.808791.com www.308069.com 38365p.com 0038633.com 3662h.com yth15.net www.365815a.com 36407744.com 0011bc.com www.am1666.com www.2078p.com www.d45638.com www.8804567.com www.808888.tw www.js57788.com www.81233g.com www.cb5288.com 79964w.com 2776m.com 5478000.com 3890b.com bwin8t.com 8790d.com www.vns71999.com www.4996ln.com www.86339o.com www.ws966.com www.2373f.com www.233434.com blm800.com 67890p.com 0485k.com 4448449.com www.hg7288.com www.435776.com www.556537.com www.42456611.com 18775u.com 11683377.com 1319345.com www.hg8728.net www.8568899.com www.550022ee.com www.529026.com 99005156.com 9958911.com 32355rr.com www.66am4455.com www.06820b.com www.xpj8118.com www.44yfa.com www.583477.com 2127n.com 4636622.com 6175u.com 9995i.cc www.79888.com www.1122xpj.net www.44607.com www.737298.com baidu169.com 33318x.com www.4763333.vip www.rb208.com www.38138i.com www.52303l.com www.786251.com 预览7779o.cc d86226.com www.80amjs.com www.173434.com www.8313f.com www.916633.com www.960106.com 61789w.com 66287y.com 26444f.com www.3775622.com www.20199nn.com www.44730.com www.36788v.com 0038633.com 9895n.com www.456589.com www.50021.com www.29277h.com www.106569.com 2096s.com 4812n.com www.998855f.com www.927004.com www.363477.com 0245i.com 2455l.com www.701556.com www.hg08.com www.010986.com bm1392.cc 3726v.com www.88993h.com www.007ggb01.com www.844689.com 2245dl.com 7792y.com www.66930011.com www.hh4625.com www.514033.com pj677s.com 33382dd.com 55339193.com www.087r.com www.55228l.com www.848434.com www.2350t.com www.55vn777.com www.719969.com 98955y.com ee444000.com www.pj1098.com www.4196n.com www.0270t.com www.593477.com 79964t.com 51200jj.com www.n2678.com www.38775gg.com www.55ckb.com www.480840.com 58802h.com yhw1.cc www.h32126.cc www.38345.com www.fcff8.com 4323k.com www.8494f.com www.5446tt.com www.089a.cc pj100.vip 47749i.com www.4136n.com www.37437.cc ppp1915.com 5004jj.com www.35252x.com www.980996.com 131uu.net 33313s.com www.jz95599.com www.15237.cc sqrc8.com www.8494o.com www.5446pp.com www.77114x.com 3614o.com 78111133.com www.38775ww.com 22999193.com www.3846a.me www.55717b.com www.326675.com 472741.com www.86611d.com www.43468.com www.hjin7.com 4136m.com 35000.com 6137i.com www.111ee9.com www.61233r.com 706801.net www.yun505.com www.sbd026.net www.680221.com www.943893.com 33115uu.com 023932.com www.115203.com www.361550.com 3640jj.com www.11599019.com www.76520i.com n77304.com www.78188d.com www.66653s.com 111122.com j8159.cc www.0659.com 1331ff.com www.9068jj.com www.3691g.com www.39500i.com 20160913.ren www.808888f.com www.622230.com r99345.am www.331194.com www.558402.com 9679f.com www.60245.com www.57578f.com 4255lll.com www.hg56777.com www.www45641.com ahga017.com 3121p.com www.vns9958.com www.86339q.com fk.wp8808.com 566670066.com www.hg98b.com www.550207.com ssha0004.com www.8577c.cc 3189ss.com www.hg33555.com www.sx139974.com 9149x.com www.hv1818.com www.629965.com 35222x.com www.bet3650914.com www.959591.com 3662l.com www.ks8884.com www.902257.com 2383cc.com www.90585.com www.933709.com 99662007.com www.j69096.com yhneimenggu.vip www.ylg2345.com www.272259.com 5906uu.com www.004455.net www.08182.com 54443w.com www.589tyc.com www.055cp.cc 56988vv.com www.4521c.com 6423o.com www.3643i.com www.33598w.com 56787zz.com www.ty66.com zhcw.com www.4938m.com www.7920l.com 500000357.com www.318008.com www.5854k.cc amjsc05.com www.78680o.com 0099341.com www.2288078.com www.371e.cc 2490l.com www.58118a.com 8988i.com www.68666c.com www.1764v.com 559805.com www.ra8804.com www.4809n.com 50067.com www.d67783.com www.540066.com 9500988.com www.218003.com ditu.so.com 20188m.com 3778bb.com www.3306488.com www.177542.com www.9374u.com www.qbwc4.com douguo.com www.71071o.com www.ba304.com www.178693.com b3644.com www.6661a.cc 748575.com www.66653j.com 3640ww.com www.bb55826.com 68y68.com www.a2399.com www.643477.com 3379l.com www.71399z.com hhgz0077.com www.3775o.com nn500n.com www.998855z.com www.109716.com 4546vip3.com www.1368g.cc www.6668.cc www.78885.com 45638.com www.hgw3300.com www.50024u.com www.tushan98.com www.909965.com 4123ee.com www.hd8671.com 3522p.cc www.2418t.com 6218d.com www.hfcp1188.com 9068qq.com www.747855.com b957.xyz www.179999.com www.401276.com 4052w.com www.2632v.com dh7022.com www.80767l.com 28288r.com www.xpj9.net 3435b.com www.55070b.com 3066aa.com www.flp1681.com f61653.com www.10870.com www.313055.com www.88807o.com www.966829.com 39520.net www.138136a.com 2848dh.com www.7239n.com 3566cc.com www.88807d.com www.22365.Com d40033.com www.7737ff.com 365102b.com www.77731p.com 22hh8331.com www.68993226.com xinhao999.com www.80767l.com dz1666.com www.hh4625.com 81366t.com www.pj88h.com 1407d.com www.pi111.com 701679.com www.7111z.com www.091150.com www.pj3998.com www.150822.com www.vnsr800.com www.106596.com www.00msc.com p222.com www.1064g.com 45460006.com www.820057.com mm99922.com www.57800d.com 65561155.com www.65707h.com 1077rr.com www.flcb5.com huangma19.com www.544090.com www.3333740.com 4992535.com www.hg2312.com 1591jjj.com www.04bet8.com js07749.com www.www8181sun.com 876q.com www.8645006.com xd2016.com www.66376b.com xd2017.com www.01885c.com 65005i.com www.0600r.cc 500000735.com www.510830.com www.190089.com 866666c.com www.803503.com 9539012.com www.1117.com www.995t.net 1018xpj.com www.55060h.com 32555b.com www.pj56899.com 4774t.com www.106395.com www.836666e.com 0080a.com www.559955.com 1669w.com www.tyc88000.com 19991y.com www.401265.com www.173msc.com 80892dd.com www.v88136.com 22332007.com www.930557.com www.xpj2718.com 2222k9.com www.78680p.com 923130.com www.901376.com www.06797r.com 61320077.com www.5446g.com 518cp6.com www.775979.com www.hg8835.com 500000760.com www.45598n.com 3301885.com www.689244.com www.306408.com 1288dd.com www.blr1144.com oo3189.com www.hy6931.com www.15515533.com 8520r.com www.66332c.com www.0153h.com blr9944.com www.7920k.com 2613y.com www.345583.com www.558337.com 9737.me www.4809t.com www.033033p.com www.771501.com www.4suncity.com 15942222.com www.225779.com www.j456x.com 11989z.com www.6832p.com www.qq349.com 3679kk.com www.68568k.com www.333133u.com 80032233.com www.gczj2.com 145301.com www.97828z.vip www.hj4888.com www.26299o.com www.1754c.com 3258y.com www.564648.com www.58665y.com 33318b.com www.889688.com www.874suncity.com 86811pp.com www.9155a.com www.hg474.com 4288ll.com www.5441i.com www.yh201444.vip 8030i.com www.yh6688.bet www.668k8.com 4636644.com www.blr9944.com 1156qq.com 3522yy.com www.pj888i.com 3379jj.com www.84499o.com www.4136i.com ca8033.com www.599049.com www.305015.me 77606q.com www.909361.com www.97060h.com j61653.com www.607599.com www.8850w9.com z00351.com www.80767a.com www.621233.com www.8520s.com 115502.com www.77802w.com www.sese25.com vip9923.com www.c3004.com www.hg7850.com 3473w.com www.735037.com www.77731g.com 444x2.com www.550263.com www.06820b.com ca7099.com j3410.com www.89777o.com www.2078a.com hg91910.com www.84gcw.com www.77699.com? 231498.com www.188721.com www.78680f.com www.7772558.com j15cc.com www.15899.cc www.1429c1.com 55323t.com www.959595.biz www.xpj1t1.com 0615004.com www.993621.com www.00772a.com 2008tt.com 2338090.com www.181442.com www.3775677.com 4488y.com www.938537.com www.74086666.com feicai0559.com sjgc6.com www.88325.com www.38987.com 365vip600.cc js14o.com www.8fk.com www.lfcp111.com 00048d.com 0234ff.com www.81233b.com www.1388707.com 081736.com 66667375.com www.578411.com www.o32031.com www.25288n.com 098905.com 4379t.com www.www45641.com www.888711.com h88990.com 3421w.com www.955494.com www.bet91481.com www.88807n.com 3552q.com le888r.com www.12455m.com www.85857u.com pj88ww.com www.66621h.com www.998855j.com 6641ss.com bet35365w.com www.8839c.com www.45598e.com www.u27229.com 75991c.com www.223268.com www.wns123j.com www.2846v.com 2021x.com www.396477.com www.065835.com www.8837138.com ued.bet 80850ee.com www.960207.com www.490806.com www.88807s.com YLHG3838.com 66066o.com www.hx1199.com www.99552ff.com www.006091.com 3121w.com 3178nn.com www.535059.com www.301711.com www.56655k.com www.912399.com 4288xx.com 3202d.com www.938527.com www.78680d.com www.092222.com 51200tt.com www.6939a.com www.756789.com 67877r.com 3726l.com www.106135.com www.66653k.com www.4963aa.com www.1113939.com 0606.net pj228877.com 3559b.com hy.cc www.2632m.com www.88325f.com www.55268zz.com 58moneys.com 3778yy.com jbb83.cc www.ya088.com www.1841222.com www.544618.com www.ag9.com 8381007.com 228888e.com www.356477.com www.55czt.com www.xpj8816.com www.77731e.com www.9313333.com bet28c.com wnsr8801.com hg999333t.com www.68993253.com www.200.cc www.77518f.com 054007.com 4152u.com 7335y.com www.364877.com www.23636m.com www.883399c.com www.0041331.com www.hg7869.com 97618y.com 520159407.com 70118u.com 48285555.com www.087h.com www.v1186.com www.yh5555.cc le888s.com 3950wcom 8294x.com www.106326.com www.25688n.com www.cc00668.com www.998855w.com www.wn285.com m95510.com 67890hhh.com 1213121.com www.178719.com www.8816y.com www.7240z.com www.am5833.com www.sun3305.com y2306.com 2148.com cc67890.com 4255b.com 58898.com www.lhcbm.com 588sss.cc www.288hc.com www.38345r.com www.yinhe899.com www.3589888.com www.gg9702.com www.55hggj.com 2649q.com pjchongqing.com 4488bbb.com 500888.com 0860j.com 228888n.com 4880y.com www.668742.com www.qmfc9.com www.3478n.cc www.976115.com www.15355t.com www.1434r.com www.hg8993.com www.37tyc.com www.44112055.com www.222380.com www.40818d.com www.68666b.com uu76669.com 2127tt.com www40033.com 28288m.com 3614f.com rrr4255.com 0652g.com 80368kk.com 0088cpw.com www.131333.com www.171717.cc www.9679h.com www.h22365.com www.227vns.com 7141jj.com 123456bb.cc 36536502.win 5804n.com hg77740.com 159666t.com 9303066.com 4488l.com 7742n.com 61325577.com 6363yy.com qmbfw.com 2767d.com sj7377.com yh55444.com vns8562.com 4165.com dede58.com 3836.com 27878vv.com 6112ii.com 8827ttt.com 35441555.com 36405544.com y2537.com 52599u.com 4590v.com 86226l.com uu01234.com 394.ag lh66.com 4152.com wnsbc.com 预览6830y.com 500000451.com 88993w.com 158103.com hjdc43.com 20055511.com www.00038js.com www.hd1188.com www.am0677.com www.63877q.com www.p31888.com www.345594.com www.848033.com www.pj5938.com www.55155b.com www.hg55662.com www.hg0084.com www.20326.com www.pj5794.com www.03345.com www.737770.com www.bet3650914.com www.p456x.com www.t2894.com www.126629.com www.99094o.com www.hb598.cc www.840689.com www.366019.com cidubbs.com 22pp8331.com 405.com bb0168.com qjdy006.com 3301855.com f2554.com www.c50336.com www.009suncity.com www.34202.com www.01885f.com www.377838.com www.02bet8.com 9002.com 9949v.com www.9566879.com www.xpj88004.com www.938e.cc www.47506p.com www.ra7909.com www.6939x.com www.666405.com www.431056.com www.341011.com 28758w.com x48i.com 4255www.com blr8033.com www.g50336.com www.453022.com www.pj0007.com www.kj88822.com www.16181e.com www.9350.vip www.w984.com qq365x.com 8522ffff.com 68228y.com 496677.com www.87680r.com www.48588c.com www.121tk.com www.js743.com www.88166b.com www.37377c.com www.267by.com www.33112a.com r15666.com 38365k.com 6040055.com ylzz366.com www.55268uu.com www.20199jj.com www.d63568.com www.3416a.com www.188737.com 11229193.com 3967e.com ddcp88.com www.jtx888.com www.xpj8874.com www.50000977.com www.15355hh.com www.hm6788.com 22113885.com u4389.com www.js883388.com www.bmw111.com www.t3410.com www.36787f.com www.303479.com 5906uu.com 11002007.com www.r27229.com www.99498.com www.12345605.cc www.bxcp4.com 11betbet365.com 8159t.cc www.m33678.com www.bc858.cc www.179101.com www.810620.com wlb888.com so777.cc www.7025c.com www.345cp.vip www.6880jj.com www.87668t.com www.658997.com 015015.com 776052.com 18449455.com www.x9016.com www.3846z.com www.33112211.com www.371t.cc 55331j.com 0446b.com www.hg444.tv www.00618h.com www.41518x.com h151515.com cp088r.com 1077ooo.com www.333685.com www.4058zz.com www.49956c.com yongfengfa.com 3559x.com www.6033l.com www.72477b.com www.48330p.com www.629813.com 684237.com 2381002.com www.amjs799.com www.bet63d.com www.3479u.com 50067k.com 103boo.com www.21365zz.com www.6880gg.com www.81455.com www.299494.com 33335375.com www.570166.com www.yh234a.com www.hf0886.com www.49956x.com www.587344.com 228888e.com 1705z.com www.764609.com www.683158.com www.572539.com hhgz1144.com www.yh77701.com www.19019i.com www.3552d.com 444365ggg.com hjdc789.com www.yinhecc44.com www.47506c.com www.qilc5.com 66773885.com lch8898.com www.55526x.com www.52072n.com fff2267.com 3534i.com www.alpk88.com www.9895a.com www.377675.com 4370.com www.hg1187.com www.56011a.com www.178726.com h01234.com www.651155.com www.808888o.com www.6969a.cc 33331.cm www.hg888.la www.42456688.com www.luck885.com 3788hh.com www.yh8426.com www.89894m.com 69990u.com 655661133.com www.521138.com www.21229.com 9645ss.com 2247y.com www.2850899.com www.3qxc.com 4036x.com www.hg134.com www.68689z.com www.43131z.com xhtd.com www.829797h.com www.944229.com 86everpower.com www.js1166.com www.3983151.com www.386918.com 66287h.com www.d9008.com www.50024g.com 2257016.com www.pu3333.com www.73990i.com www.87668a.com 86611z.com www.942727.com www.89980.cc nn500n.com www.48123.com www.88325.com 370395.com www.32126x.net www.88325p.com 7720s.com 26444g.com www.1559507.com www.178593.com 01234kk.com www.bet365zh.com www.598074.com cc00558.com www.9906132.com www.2222y.cc tyc99998.com www.2206488.com www.398118.com 55552007.com www.hg173h.com www.401278.com dzhcp1.com www.5099xx.com www.694050.com 4036ee.com www.581555.com www.cpyz1.com 4167r.com www.01304.com www.tang444.com 4088.cc www.44799.com www.fh3993.com 56787nn.com www.hg0092.com www.66376m.com 3473f.com www.g7817.vip www.482770.com 71245aa.com 8905v.com 3405ttt.com www.xw6655.com www.961287.com wenetian.net www.8313z.com www.370583.com 704.com www.v01888.com bet28a.com xio7.com www.8d444.com 86688007.com www.63208.com www.966943.com 092120.com www.55060n.com baizun456.com 109899.com www.11599.com 7347999.com www.7036ee.com www.500vp.com 99111vv.com www.23545.com www.361979.com 2776n.com www.882229.com 3678k.com www.hg190.com www.610829.com 8666.hk www.bet91480.com 444000ddd.com www.283804.com www.73736d.com amhg055.com www.55545g.com www.50074a.com www.0555hg.com www.84499z.com 38398.com www.68277444.com w32689.net www.88807l.com www.fl96.com zhcp85.com www.ejylc13.com 61999.com www.jinbocp.com www.209713.com www.hg6914.com www.66652h.com 2324.com www.45598s.com 4136j.com www.11557712.com www.550431.com www.85770s.com www.39058.cc 518cp1.com www.789583.com rrr5682.com www.www904744.com 25295bb.com www.222380.com www.qbwc2.com 6xh.vip www.1011777.com 69443344.com www.752568.com P35x.com www.0098.cc www.320662.com www.3435x.com www.cf9905.com a0066.com www.hd8676.com 20188b.com www.5099ll.com 7552.com www.799666u.com 5509m.com www.0040yyy.com www.666507.com 4066j.com www.81608m.com 38365r.com www.4136j.com blhvip9.com www.8zhizun.com man152.com www.6146f.com www.560693.com www.hg9192.com www.6832k.com 3016kkk.com www.222xm.cc 500000717.com www.80767p.com rr3405.com www.m99365.com 496.se www.07679x.com mc1314.com www.410083.com 66648z.com www.gh5550033.com 20772288.com www.279050.com 37688u.com www.848777f.com 1407d.com www.19yh9.com 000365.net www.751cp55.com 55818m.com www.4694g.com 1697033.com www.71071z.com 668668.am www.91779n.com 8901i.com www.bwinyz13.com 0289a.com www.sha0088.com 2223805.com www.894858.com 8890850.com www.185145.com aaa444000.com www.626332.com 1443f.com www.38775ff.com 6487.com www.365380dh.com lewen123.com www.550241.com www.900692.com www.43131s.com www.rycp13.com a3410.com www.4972u.com 007369.com www.mgm868008.com 2247jj.com www.s32031.com 55323r.com www.997746.com 6220i.com www.000ac.com www.ylg2345.com www.66332o.com www.5187575.com www.599436.com www.143098.com 83378j.com www.6809pj.com 8128522.com www.b30666.vip 66287i.com www.8905v.com js8068.com www.78949y.com 7pj.me www.912485.com www.amxh33.com ff2649.com www.lqz.hk 2004.com www.9978bb.com k677.com www.055w.cc www.w1525.com xf122.com www.188sb.21.sb 1669g.com www.06820h.com 307590.com www.111xm.cc www.40033.1340033.com 4647.net www.4996sy.com qqq67890.com www.599399.com www.22447712.com 3222r.cc www.bet353655.com www.hg252.com www.068673.com www.7335ss.com 77605d.com www.16878u.com www.888999yh.com xpj51333.com www.04567t.com 23599f.com www.83993s.com www.86611x.com www.178675.com www.z4042.com yhyunnan.vip www.99638f.com www.9374l.com 9288.us www.4694h.com 4340g.com www.55885c.com www.bet36365.com 87665c.com www.73990l.com 8522aaaa.com www.803402.com www.vns88811.com 4066a.com www.334175.com 21866n.com www.106569.com www.79888.com 3568h.com www.65719.cc www.yh0188.net 1294z.com www.8577g.cc www.bm1101.vip 450371.com www.huangma27.com 2146w.com www.504638.com www.60sun.com 600089v.com www.t0524.com 061.com www.gt111666.com 3379jj.com www.290252.com www.yh8878n.com 4488ccc.com www.0ttz.com www.ra0008.com 30688c.com www.78949w.com www.56520d.com 3522z.vip www.361148.com 8827mm.com www.083015.com www.hg8pp.com 365102f.com www.cp718.net www.xpj269.com 9896.com www.c805.cc www.j0055.com rr3336.com www.77ttz.com www.999497.com 4776611.com www.3479h.com www.21033.com 61328899.com www.ck9393.com www.js403.com 3522bb.cc www.rcw8844.com www.1156oo.com d86226.com www.621351.com www.42842818.com yxrmdryl.com www.278207.com www.550434.com www.55060b.com r5429.com www.237544.com www.7415g.com 8901j.com www.220875.com www.xpj338888.com feicai0771.com www.188937.com www.83377t.com 159194.com 88899.com www.2350.vip www.www-36222.com 2021f.com www.981090.com www.8967b.com 87680a.com 022573.com www.42070013.com www.hg008808.com 3379dd.com www.928621.com www.99113b.com 5446hh.com bet88w.com www.36166n.com www.437999.com 111ctx.com www.311332.com www.http://489633.com/ 9195js.com 7945tt.com www.7111l.com feicai0516.com www.1855ff.com www.5187575.com hh1088.com www.355246.com www.369401.com www.o1688.net 40666333.com www.csgc5.com www.8967g.com 7075365.com djbet.com www.6364s.com www.haomen2002.com 8290r.com 496hh.com www.9818r.cc www.x456x.com 50020022.com 444000xxx.com www.ptk3.com www.ggl.99233l.com 5001w.com 1489w.com www.987423.com www.hgw6668.com www.aobo8866.com 1483t.com www.fyyy4.com www.dfh618.com jl22222.com 2021j.com www.922069.com www.9737ww.com www.hjc6522.com 014138.com www.527477.com www.y07b.com www.055755.com hhhhh222.com xpj764.cn www.354211.com www.blr9944.com www.vns1668.vip 54240099.com 4136j.com www.996745.com www.baifu35.com 5369m.com 3y123.com www.476669.com www.o94600.com www.msc573.com 66876h.com js66661.com www.896846.com www.9737ww.me www.38200b.com 4633377.com www.50080o.com www.6126w.com www.r948r.com lswjs4399.com 4694t.com www.613595.com www.7249n.com www.9949k.com 83086q.com 1654j.com www.101125.com www.0096788.com www.qmc0044.com www.11105.tv 54240066.com 59599h.com www.608520.com www.hg864.com www.88627.com www.yh66605.com 4022t.com ff555u.com www.784782.com www.55676m.com www.89266.com 2060055.com 9994cc7.com www.546477.com www.68365z.com www.yyyy0066.com www.7435u.com ddcp77.com 50038d.com P35q.com www.390126.com www.33598m.com www.5250666.com www.457977.com www.xjs8880.com 365vip800.cc dh5145.com 074a7.com www.83033j.com www.pj88u.com www.097638.com gc900.com www.865336.com 35222l.com www.xinhuangguan.com www.rr55826.com www.3046k.com 4000853.com bet99331.com 70118c.com www.966829.com www.68568c.com www.1851135.com www.11227136.com 28824i.com ss00558.com www.178387.com www.50732t.com www.15k0048.com www.ty1133.net www.56733v.com 51133ooo.com 18299.com www.558363.com www.pj888k.com www.55070r.com www.887hg.com www.vvww.6693005.com 39830d.com 4107j.com 2214gg.com s2894.com www.878466.com www.68682w.com www.6880kk.com www.449688.com www.87680l.com 32355oo.com 46474647.com 4136c.com 89892tt.com 9646.com www.178167.com www.912193.com www.52022.tv www.997263.com www.7hg6668.com www.hjcp1.com www.802msc.com 07599g.com 8722eeee.com bet28l.com 3392958.com qpby0066.com 44pp8332.com www.66332e.com www.915990.com www.6364y.com www.9606.tw www.3846cc.com www.5446ww.com www.7830r.com 3868amyhzz.com 3522rr.com 9737ww.me 3178uu.com 80850t.com www.721662.com www.5091w.com www.9989578.com www.5517aaa.com www.16602i.com www.h7788i.com 2146r.com 655661166.com kk3405.com 33013.com 83086u.com zhcpss.com www.444160.com www.c133.vip www.2934u.com www.83033l.com www.33678ee.com www.4136s.com www.600kk.com www.vns956.com www.hg6513.com www.dfs995.com mg437777.com 500000771.com 444000sss.com 05071100.com 37amjs.com 20773388.com 606469.com 33115uu.com www.61655u.com www.368158.com www.810726.com www.sxyl6.com www.9356h.com www.9422c.com www.r63568.com www.ba501.com www.sha0022.com www.89599b.com www.896suncity.com www.988300.com www.330099m.com www.v1636.com 1yi.com 88993w.com 21214.com 2008ee.com 2383oo.com 98955i.com www.551416.com www.594211.com www.550214.com www.791571.com www.al6888.com www.5086w.com www.36788n.com www.29277b.com www.43818l.com www.38396.com www.870080a.com www.15czj.com www.569829.com www.578113.com www.524277.com www.355711.com 6hcc44.com jm66.app 7737.com 1389g.com 8520v.com 97297g.com 5099xx.com 35222nn.com xx3405.com y68147.com xpj888.com 168cp-l.com 690008.com 1634u.com www.55yh765.com www.l30226.com www.026789.com www.6suncity.com www.9822msc.com www.ms9998.com www.581555.com www.8861tt.com www.10999q.com www.55060x.com www.590345.com www.7920y.com www.yh7772.com www.54400y.com www.2875x.com www.cp3158.com www.607212.com www.226705.com www.66376o.com 1110099.com 28824v.com 20053377.com 3522jj.com 1591fff.com www.wn0006.com www.188i77.com www.hg8477.com www.35252n.com www.10999w.com www.32031b.com www.yh68073.com www.24020.cc www.542770.com 338499.com wlb888.com 33432z.com jing7776.com 9988xpj.com 4023f.com www.4759mm.com www.9068hh.com www.866918.com www.hg5526.com www.5504x.com www.362063.com www.fg09.com www.c5829.com www.592113.com 2844g.com 33018.com 4242hd.com 111122nn.com www.88807x.com www.g78306.com www.v88139.com www.9996uu.com www.5441s.com www.767387.com www.43131v.com 3552h.com xs9411.com 69446666.com feicai0358.com www.9679m.com www.xy046.com www.33ok33.com www.df94.com www.9895w.com www.50054n.com www.zcwf4.com 80878r.com 386kzk.com ylzz1115.com www.glc22.com www.xpj29666.com www.11tyc.com www.c98478.com www.813230.com 55984v.com 402d2.com 2247o.com www.kelake77.com www.623667.com www.6482x.com www.60108k.com www.317787.com sbd1224.com 6118g.com www.v17888.com www.789msc.com www.d63568.com www.964977.com 2546o.com 3513001.com www.a67783.com www.4853a.com www.70hga.com www.81608z.com www.c1393.com 9694i.com hh3336.com 3413222.com www.bet3651014.com www.pj05.com www.115527x.com www.6611d.cc w9155.com 22698m.com 4023a.com www.900652.com www.yl258.com www.954321c.com www.607323.com ll5144.com 8905b.com spj09.com www.872879.com www.js89h.vip www.620958.com P7570.com pp5443.com www.benz4411s.com www.bwinyz18.com www.12455m.com 62222r.com w7667.com www.77537n.com www.bwinyz19.com www.2350f.com 9964k.com v72227.com www.22244066.com www.2021.com www.606920.com yy76669.com 3016ccc.com www.869678.com www.93gj02.com www.160882.com 983888t.com www.221777.com www.5446gg.com www.17wsz.com djbet338.com 131b.net www.55526g.com www.77114p.com 495b.cc 88993v.com www.v8867.com www.0007795.com www.581209.com 201855.com 18438a.com www.cp9538.com www.75353.cc yinhe100.cc bwinrrr.com zzz8827.com www.44455508.com www.5446w.com www.978931.com amhg033.com www.56733z.com www.38345r.com www.fh52.com 7736t.com www.a8a8234.com www.0636777.com www.c2798.com 60953333.com www.9374l.com www.848777e.com www.cai003.vip 57157i.com 1389x.com www.7893w36.com www.783526.com evuyl.com www.3435k.com www.26123ee.com www.06czj.com 53262u.com 1064f.com www.38345t.com www.927633.com 5478d.com www.2846f.com www.00778x.com www.605670.com 394.ag www.a88008.com www.4102s.com www.303484.com 33382ss.com www.wd6668.com www.rrle9.com 4289y.com www.21365uu.com www.hb858.com 518cp-3.com 509191.com www.pjgw22.com www.235672.com 3614u.com www.bet66622.com www.960121.com 1468xxx.com www.zb933.com www.88858c.com pj88488.com www.7720g.com www.9996.com 00048o.com www.pj8365.com www.zzyl64.com 8290a.com 14891489.com www.839282.com x33v.vip www.wns8828.com www.12136o.com 90307h.com 2844u.com www.848777w.com www.404099.com 8956789.com www.ck555.com www.332790.com 4997e.com www.mgm555555.com www.177109.com 8547u.com www.68806.com www.387844.com yh6688.bet www.19019t.com www.627868.com jinsha.tm www.80969x.com www.339208.com ha080.com www.9737tt.me zzc88.com www.8520s.com www.y98478.com 0044.cc www.hg2218.com www.2221104.com 33567w.com www.701707.com www.6661b.cc 6175pp.com www.071097.com www.9356y.com 5856hhh.com www.2011.vip www.273503.com 3136ll.com www.1700777.com 00074066.com www.1314zeri.com www.00840r.com 34m35.com www.55526b.com www.828165.com 61323366.com www.60886c.com 56988k.vip www.333xhtd.com www.860505.com 20550371.com www.60339.com www.555958.com 5350w.com www.pj9050.com 8381dd.com www.msc44.la www.808761.com 3245j.com www.8645007.com 2805x.com www.yh567.com www.52303w.com m1915m.com www.ra0008.com www.005845.com 1495.com www.50064r.com 500000571.com www.u75778.com www.187515.com www.1869y.com www.68cc1.com 26119f.com www.938f.cc www.65707v.com www.gh0092.com www.66376j.com w69441100.com www.901148.com 66300vip34.com www.h7788u.com www.ya989.com hjcp44.com www.99552pp.com 8881482.com www.hg2808.com www.514077.com 1408o.com www.88266n.com 97987-3.com www.28000r.com sss01234.com www.xpj5003.com www.526121.com 56988f.com www.aa15.cc 35222xx.com www.55070c.com 5504n.com www.hg4748.com www.369071.com www.5911o.com www.29277m.com 26668v.com www.07679m.com 20160913.one www.vns6605.com o15666.com www.00355c.com www.560671.com www.554js.com www.fh17.com 518cp66.com www.50052h.com 08159i.com www.8083.am 75991j.com www.38138d.com 28824v.com www.bg5858.com 038899.com www.6403nn.com www.584499.com www.d32126.cc www.961287.com 22296zdl.com www.95.la P35pp.com www.yfa3.com yinian99.com www.80065g.com jk080.cc www.737202.com 2jskkk.com www.63606m.com swin9.com www.wns123i.com 678.com www.7225g.com 1705a.com www.373351.com hg91910.com www.91w.com bb5002.com www.198004.com 1168p.com feicai0794.com www.16181c.com www.8d868.com mgm3242x.com www.hyi3.com 98345ee.com www.35252j.com 38.sb www.79095l.com 9479.com www.hg192.com 341pt.com www.78680h.com 3679dd.com www.yh7788.bet evere168.cn www.68365h.com e4255.com www.6939l.com 2225309.com www.0601v.com 44447893.com www.8839n.com www.00amjs.com www.901387.com www.bet25365.com vn8940c.com: www.374646.com 3136ww.com www.hg8547.com 123456nn.cc www.55060e.com 5478d.com www.42456655.com 99567i.com www.26299m.com www.da888yl.com www.869455.com www.shenbo558.com www.djcp002.com www.84303.com 1665456.com www.745968.com 1591www.com www.4996js.com r1458.com www.97655t.com ccc2267.com www.911888a.com www.xpj2t2.com www.336440.com www.pj5718.com 4288.com www.p063801.com 35442999.com www.5095n.com 1594.com www.29277e.com 5369s.com www.094546.com 655ib.com www.98528e.com www.pz015.com www.33997u.com www.190089.com 10050714.com www.xj7005.com 11bb8331.com www.tx65.com www.746128.com 8894.com www.7366002.com x111888.com www.66ffs.com www.pj7889.com 8722rrrr.com www.15365z.com b33668.com www.32123r.com www.9992558.com jbs6689.com www.55060m.com 88993n.com www.8499t.com www.js2021.com 2078x.com www.7415d.com 35222cc.com www.36166c.com www.767xpj.com 1429x.com www.xpj5959.com wlb33.com www.9149i.com www.bwin1188.net k3405.com www.b30666.vip 62222q.com www.821260.com www.hg6613.com 22207s.com www.29277hh.com www.1019994.com 6hcc88.com www.9737aa.com ambc8899.net www.810355.com www.5028hg.com 58802h.com www.b79839.com www.bobifa.net hkmh.biz www.flb577.com 496.ma 60540055.com www.1429c1.com dzj0110.com www.602852.com www.msc997.com 1104dh.com www.26299j.com www.77537q.com 88833.com www.44447375.com www.xpj3378.com 667766q.com www.fg9904.com www.laok222.com 22296nn.com www.blr5544.com 4052u.com 33tt8331.com www.56011t.com 5369s.com qhc50.com www.704903.com h00351.com 996622ii.com www.88325r.com p888.com mgm3242z.com www.1466z.com www.wnsr038.com 73055h.com www.36580000.com www.3589777.com 3788q.com www.80767q.com www.666423.net 8850.cc www.50022c.com www.hgw8638.com 56698.com www.75353.cc www.lj551.com 838388g.com www.34czj.com www.mk938.com 98955r.com www.069963.com www.115527u.com 3983001.com 3640t.com www.0270z.com www.21365yy.com 5988365.com www.3552h.com www.10852.com 9303066.com www.73736e.com www.2021f.com www.7435m.com 31325k.com www.9356v.com www.243888.com 2229gp.com www.530477.com www.4058b.com xpj78333.com df8n.com www.4331o.com www.22516.com 6220ss.com www.6dwj.com www.508555.com 2127tt.com 1259d.com www.351532.com www.389988.com 9649q.com www.78949r.com www.295111.com 8449rr.com 4052o.com www.js8858.com www.y1818.cc 566777w.com www.431016.com www.3421e.com www.76060o.com 22207s.com www.549577.com www.118.ceo www.3459u.com sbd028.net www.501209.com www.9464001.com www.www--97828.com ww080.us www.529411.com www.106846.com www.xpj88005.com 53262vv.com www.090040.com www.1764h.com www.9949n.com 67877v.com 6766rr.com www.550021l.com www.82799b.com 214.net 45637u.com www.3005w.com www.99393.com www.86611i.com 500000454.com www.558738.com www.168a56.com www.2288078.com 2jsyyy.com e2649.com www.50788r.com www.xx3088.com 6830e.com 39558899.com www.35155k.com www.50999g.com www.hgttt.com 7893800.com www.810337.com www.77780yh.com www.6992ww.com uu7742.com 5509h.com www.50064m.com www.mk926.com 9778h.cc 0234a.com www.99638.com www.207622.com 914904.com 44999193.com www.593411.com www.30350k.com www.788698.com 5360cc.com www.090040.com www.833369.com www.1168i.com www.182ks.com 53262kk.com www.550194.com www.52062o.com www.76775c.com www.hg1895.com 955.com j2894.com www.778811aa.com www.88325g.com www.0686c.com 2506j.com v997d.com www.155233.com www.53911d.com www.7366002.com www.www55755.com 64111j.com 797720.com 444000j.com www.ya055.com www.4809l.com www.df5550.com 66300vip27.com 38848.com 2776x.com www.qml0.com www.984703.com www.h4042.com www.yh1144.com 7711209.com shenqibc.com www.29277e.com www.5095m.com www.5446n.com www.22gg940.com 500000434.com 9003822.com 8381k.com www.sytg8.com www.yl13444.com www.839797.com www.3939mmm.com 54540123.com 53262d.com JS1388p.com www.52303v.com www.1368k.cc www.x3410.com www.0752drf.com www.h7788p.com 518cp0.com p62365.com 56988ww.com www.307683.com www.9478x.com www.1764a.com www.4694g.com www.32666f.com 4116r.com 61322299.com 026237.com 22662007.com www.060899.com www.900845.com www.954321i.com www.9895p.com www.l4042.com www.365109c.com 55899z.com 4152.com 4136u.com www.938527.com www.8833tm.com www.22751.com 2677bbb.com yun777.com 2015288.com www.80065i.com www.975559.com www.00840f.com www.19222.com www.9822ac.com www.28000b.com www.25xz.com www.51990.com 22207t.com LXYL361.com 2359933.com 2649ee.com 1238.com kk3373.com www.660686.com www.84gcw.com www.91233x.com www.789977.cc www.6455.com www.ggy.99233y.com www.593333.com www.333xhtd.com 1479y.com 115506.com 2247zz.com 26668g.com 4018y.com 53200000.com 3007811.com 6363e.com 1288jj.com www.093827.com www.669634.com www.hm3999.com www.5854o.cc www.ky1002.com www.9988kcd.com www.4521v.com www.4996gs.com www.0241h.com www.766577.com www.dbet9.com www.bet1699.com js11995.com qycps2.com 3178kk.com 4156.com 5888.ch hg11330.com d2127002.com 60953333.com 1406766.com 3568qq.com 3245i.com 62033.com 988msc.com c83.net www.26299u.com www.43131e.com www.50080o.com www.379969.com www.511039.com www.810877.com www.flcb2.com www.089d.cc www.slyl2.com www.cb5588.com www.js55785.com www.55785.com www.ejylc14.com www.6939y.com www.221222.cc www.966725.com www.1466t.com www.087t.com www.79095z.com www.6880aa.com www.877636.com www.4058ff.com www.291693.com www.252018.com www.70669c.com www.3399nsb.com www.1237777.cc www.dalubet365.com www.531089.com www.22211.am www.33997l.com www.35155x.com www.799941.com www.41518h.com www.2109e.com www.xcn1.com www.c5127.com www.hy0038.com www.914902.com www.594611.com www.548338.com www.186297.com 8294c.com 官网捕鱼1.com 3685s.com 15533.com 9420h.com 2978qp.com 0698.com 918tx.com 32666u.com 53262k.com 2349012.com 365vip07.win www.682855.com www.33388806.com www.1zbvip.com www.caipiao037.com www.729696.com www.818999.com www.0092737.com www.y0112.com www.b35ee.com www.pjgw55.com www.2345678.pw www.7376.com www.91233z.com www.0014q.com www.624880.com www.298980.com www.083019.com 7799833.com i86811.com 085365.com xinhao88.com www.yh77702.com www.j833.com www.vns2500.com www.kjlhc.cc www.5517bbb.com www.120655.com www.33588t.com www.108ak.com www.466060.com 30006l.com alpk33.com 33432s.com 66681k.com 621155.com www.28758k.com www.6020011.com www.339879.com www.7225o.com www.pj99z.com www.80767n.com www.926280.com www.65707e.com 7811xx.com 3522ee.com 8569811u.com www.593858.com www.6463.cc www.8923dc.com www.3116i.com www.6888775.com www.33598g.com www.881809.com 48455.com 59889p.com 12274444.com 9649i.com www.sjs06.com www.w1525.com www.79500g.com www.69989a.com www.wd05.cc www.961287.com 61327711.com evtimes.com 4488pp.com 1340.com www.48123.hk www.8967b.com www.7681001.com www.977hf.com www.082707.com 50020088.com hgcn.com 3144vip.co www.55268tt.com www.77888js.com www.7415ii.com www.954321x.com www.890482.com www.166125.com feicai0510.com 118cp.com ab2ab.com www.hg9946.com www.14988.com www.wns123j.com www.3478t.cc 54141122.com 54443z.com 2078j.com www.066119.com www.hjcp6.com www.490805.com www.589zf.com 5360jj.com 70221.com 3522uu.com www.767xpj.com www.3239777.com www.959718.com www.4323v.com www.591032.com 36502w.com 8721331.com www.8124e.com www.2244-0880.com www.56011h.com www.c9332.com 6betbet365.com 495a.cc 9894.co www.8088msc.com www.44118x.com www.77802y.com www.301667.com bwinkkk.com 99306j.com www.0422000.com www.w84q.com www.ck7786.com biying940vip.com 33ww8331.com www.1869d.com www.2011.vip www.3zq04.com www.139620.com 16630.com xue9999.com www.88850z.com www.06820i.com www.2632k.com 69446688.com dh4515.com www.ylg3099.com www.9404077.com www.4102b.com www.cp7777b.com 66300vip39.com hg91778.com www.9997068.com www.12136x.com www.c1359.com 3007811.com 76700.com www.353599.com www.2222yh.vip www.3479aa.com 67890ppp.com tt1122.com www.7676760099.com www.959794.com www.697896.com 3846nn.com 62222s.com www.hg2367.com www.1115yl.com www.686536.com by777.com 0600h.cc www.suncity9898.com www.81520l.com 201599.com d3405.com www.o22365.com www.20677.com www.874966.com 90856e.com mm5443.com www.233449.com www.80075z.com 69990u.com 83138t.com www.hg4438.com www.hd8673.com emv3626.com 22uu8332.com www.am4444.com www.hr1855.com www.99677i.com 53262k.com www.cr707.com www.47506t.com www.820585.com mf708.com www.4107l.com www.sha3111.com www.6364i.com 45888c.com www.227vns.com www.5099ll.com www.c2656.com 30171133.com www.yqf2.com www.77775309.com www.914907.com 3121g.com www.3888bet.com www.bwinyz44.com www.799417.com 5003822.com www.wnsr800.com www.sha8000.com www.775020.com 1443b.com www.58777l.com www.b33668.com www.599046.com 3890.com www.6786j.com www.08088.com hg89111.com 983888a.com www.zuqiu988.com www.2588cai.com 0234f.com 11018o.com www.333980.com www.8816l.com 67877g.com www.js662.com www.xw6655.com www.3552f.com 28824c.com www.yddc05.com www.11475.com www.401271.com ttt4255.com www.02110.com www.31czj.com ff555.com 5295e.com www.c7206.com www.619477.com 4955t.com www.234677.com www.pujing85.com 1545.com www.s1128.com www.835991.com www.77802e.com 8159n.cc www.766411.com www.983jc.com 6175ll.com www.4126n.cc www.444999qipai.com www.214654.com 2127.com www.58665f.com www.790991.com jz575.com www.pj3377.com www.c6097.com 0612g.com www.js541.com www.022sx.cc 858489.com www.8188zr.com www.a387387.com 4688jt.com www.vns8489.com www.97828y.vip 8988dd.com www.1869c.com www.vip5028.com 61652c.com ag6676.com www.377666z.com 668866vip.com 2373m.com www.33678kk.com JS1388k.com 11228331.com www.xyh6003.com 66449193.com www.sbd444.net www.e3846.com www.81520e.com 38989o.com www.75600d.com 76543v.com www.xinhao3344.com www.4809f.com 293365.com www.ou95990.com www.68888.am 55cc.com www.58777i.com www.975796.com 2354.cc www.87680u.com www.50054y.com 55555gg.cc www.www660882.com www.cp8018.cc 3775c.com www.p3065.com www.55228a.com 4066gg.com www.632bbb.com 2127kk.com www.5511sb.com www.66907.cc 78997.com www.1299js.com www.969713.com mm7742.com www.j063801.com x45638.com www.sbet678.net www.35918n.com 1813q.com www.lfcp111.com www.511079.com 3136ii.com www.55676f.com l3144.com www.56520a.com www.9478k.com 51133vv.com www.jz95599.com bm1288.cc www.glc11.com www.qiji666.com 123456nn.cc www.330099g.com www.slyl2.com 00048g.com www.515917.com www.54400a.com www.6446a.com www.66332j.com 67890ooo.com www.8k315.com www.533236.com 3178z.com www.55545x.com 4260011.com www.bscpjj.com shanghaia18.com 30007k.com www.d98478.com 4165ncom www.286600.com 25511.com www.md005.com www.708282.com dh0638.com www.8888yh.com hh697.cn www.56520d.com www.5dwj.com 5856ss.com www.89677m.com 1775xx.com www.17828k.com www.701514.com 5004h.com www.h32031.com 22886.com www.1667777.com www.49956e.com www.hg6642.com www.c6078.com s08199.com www.z2894.com ll7742.com www.0748.cc 55ww8332.com www.4144999.com www.564880.com t2306.com www.1007.cc 9068w.com www.1754e.com amam8.com www.03.bet www.187393.com www.hg701n.com www.910155.com 760gg.cc www.9928i.com 55331z.com www.37377f.com 365vip600.cc www.vip9582.com 7792p.com www.ljw031.com dzj227.com www.677506.com www.cp7777b.com 5295l.com www.87668.cc 667766h.com www.4331s.com 38738733.com www.jsdc9666.com 3778mm.com www.82409.com 9649h.com www.hg7227.com www.304110.com www.67797z.com www.youcai77.com 2546.com www.61233x.com 2266buyu.com www.376500.com 20160044.com www.7920o.com 3678w.com www.120345.com xf122.com www.058767.com 3119ccc.com www.c1121.com 257v.com www.92220746.com www.225095.com www.0860y.com www.520462.com www.33355508.com www.608850.com www.hg9222.com www.ya002.com 1665pp.com www.c760.net www.5559953.com www.937816.com 44113885.com www.dan70.com 0808bc.com www.0601e.com 2146b.com www.81233z.com 9649o.com www.61233f.com yd12305.com www.15365.com 28485000.com www.56666.cc 3844g.com www.2373r.com www.407878.com www.771049.com